PRZEGLĄD TECHNICZNY I NAPRAWA NAMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD KONTENEROWYCH BAZ NOCLEGOWYCH TYPU BN – T 44/60

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeglądzie technicznym i naprawie namiotów wchodzących w skład baz noclegowych typu BN- T 44/60 zestaw nr. 9 i 10. zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (wykaz napraw oraz materiałów do naprawy)
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Wykonanie prac będących przedmiotem umowy musi odbywać się zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za przedmiot naprawy od momentu przekazania sprzętu do warsztatu Wykonawcy aż do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
5. Usługa przedmiotowego przeglądu i naprawy baz noclegowych musi być wykonywana na terenie Polski.
6. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpis w dowód urządzenia u użytkownika sprzętu po dokonaniu naprawy.
7. Do wykonania naprawy sprzętu, Wykonawca użyje części nowych, nie poddawanych regeneracji, o jakości technicznej, co najmniej takiej samej jak zamontowane oryginalne.
8. Zamawiający dostarczy sprzęt podlegający naprawie do siedziby Wykonawcy.
9. Odbiór techniczny sprzętu nastąpi u Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
10. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni roboczych na koszt Zamawiającego.
11. Wykonanie usługi zostanie potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego.
12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w zakresie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym wręczonym w dniu odbioru wykonania przedmiotu umowy, na wykonane usługi:
- 12 miesięcy na wykonaną usługę.
- 24 miesięcy na wymienione części z wyjątkiem, kiedy producent udzielił dłuższej gwarancji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się