Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów
Samodzielnego Publicznego Sanatorium w Poniatowej.
2. Zakres zamówienia obejmuje :
- przygotowywanie , gotowanie posiłków ;
- dowożenie posiłków do siedziby Zamawiającego (w termosach i innych szczelnie
zamkniętych pojemnikach zakupionych przez Wykonawcę - dla każdego pawilonu
oddzielne);
- dostarczanie posiłków na poszczególne pawilony i odbiór termosów ;
- wydawanie posiłków w pawilonach “A”i”B” pacjentom Zamawiającego wspólnie z
pracownikami Zamawiającego,
- mycie ,poza siedzibą Zamawiającego, termosów i pojemników .
3.Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawę 78 000 posiłków dla hospitalizowanych w
dwóch pawilonach , składających się na 26 000 osobodni.
4.Ilość łóżek w poszczególnych pawilonach:
Pawilon ,,A” – 65
Pawilon ,,B” - 35
Razem: 100
5.Struktura diet:
1) O - ogólna - kaloryczność posiłków – nie niższa od 2500 kcal dziennie (w zależności od
energia pochodząca z węglowodanów – 61,39%
Wyżywienie musi odpowiadać normom żywieniowym zgodnie z obowiązującymi
przepisami dla zamkniętych zakładów służby zdrowia pod względem ilościowym i
jakościowym ,a w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o warunkach
zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U . Nr 171 poz. 1225).
Posiłki powinny mieć zachowaną równowagę kwasowo – zasadową .Zawierać węglowodany
białko zwierzęce ( w tym białko z mleka), warzywa i owoce. Warzywa w formie surówek jak
i sałatek powinny być w każdym posiłku obiadowym i w miarę możliwości śniadaniu czy
kolacji. (np. warzywa sezonowe – sałatę , pomidor ,ogórek , kapustę kiszoną i inne.
Dzienna racja pokarmowa dla diety ogólnej powinna składać się z trzech posiłków:
śniadanie składające się z zupy mlecznej i drugiego dania - pieczywa mieszanego , masła
roślinnego , wędliny , sera ( twaróg lub/i ser żółty), dżemu i napoju gorącego : herbata , kawa , kakao;
obiad składający się z zupy , drugiego dania , surówki i kompotu ;
kolacja składająca się z dania ciepłego lub zimnego , pieczywa ,masła, napoju gorącego: herbata, kawa, kakao i wędlina.
Wędliny powinny być porcjowane i nie mogą zawierać środków konserwujących o
przedłużonym działaniu.
Temperatura posiłków podawanych na gorąco , w chwili dostarczenia powinna wynosić:
napoje – kawa , herbata - 85 C ;
zupy , ziemniaki , bigos i inne - 80 C ;
dania gorące obiadowe - 80 C ;
2) L - dieta łatwo strawna ;
3) C – dieta cukrzycowa ( wyklucza cukier i jego przetwory) ;
4) W – dieta wątrobowa , wrzodowa (wyklucza pokarmy wzdymające , ostre , smażone ,
śmietanę i żółtka jaj)
6.W przypadku specyficznych schorzeń dietetyk Wykonawcy opracowuje diety z
uwzględnieniem dozwolonych potraw i produktów w porozumieniu z lekarzem prowadzącym
Zamawiającego i Przełożoną Pielęgniarek lub osobę przez nią upoważnioną.
7. Ilość osób żywionych będzie codziennie podawana przez Zamawiającego - tj. przez
Przełożoną Pielęgniarek , a w razie jej nieobecności przez osobę przez nią upoważnioną –
najpóźniej do godz . 7 min. 30.
W razie zmian w stanie chorych uzupełnienia będą dokonywane 2 x dziennie: przed obiadem
- do godz. 11 min 30 i przed kolacją do godz. 16-tej
8. Wykonawca zobowiązany się dostarczać wraz z dostawą śniadania Zamawiającemu na
każdy dzień wyliczenia wartości odżywczych pod względem jakościowym i ilościowym na 1
osobę realizowanych zgodnie z jadłospisem posiłków .
9.Posiłek całodobowy składa się z :
- śniadania stanowiącego 30% kosztu całodobowego
- obiadu stanowiącego 45 % kosztu całodobowego
- kolacji stanowiącej 25 % kosztu całodobowego
- zupa i kompot w przypadku pacjentów przybyłych do godz.12 º° - 15% kosztu
całodobowego
Dodatkowo dla pacjentów z dietą cukrzycową przewiduje się :
- kolację nocną - mieszczącą się w stawce żywieniowej.
Określa się następujące godziny wydawania posiłków w pawilonach chorych:
- śniadanie – godz. 8 º° – 8³°
- obiad - godz.12³° – 13 º°
- kolacja - godz.17 º° – 17³°
- kolacja nocna dla chorych na cukrzycę – godz . 20 º°
10. Zestawienie rodzajów i ilości wydawanych posiłków z danego dnia Wykonawca usługi
będzie zobowiązany przedkładać Przełożonej Pielęgniarek w dniu następnym.
Wykaz zestawień z miesięcznego okresu zatwierdza Przełożona Pielęgniarek i będzie on
załącznikiem do faktury zbiorczej.
11.Posiłki przysługujące pacjentom w zależności od godziny przyjęcia do Sanatorium:
-przyjęcie pacjenta po godziny 8 º°- 2 posiłki /obiad + kolacja/
-przyjęcie pacjenta do godziny 12 º°- obiad/zupa + kompot/ + kolacja
-przyjęcie pacjenta w godzinach 12 º° – 16 º°- kolacja
- w dniu wypisu choremu przysługuje śniadanie + obiad
12. Dwa razy w tygodniu owoce sezonowe w ilości minimum 100g(sto) do obiadu , niezależnie
od kompotu.
13. Ciasto - minimum 100 g (sto) co dziesięć dni , do obiadu, w dni , w które nie są podawane
owoce.
14. Jadłospisy powinny być przygotowane przez dietetyka Wykonawcy w cyklu 14
dniowym z podaniem gramatury i przedstawione do zaakceptowania Przełożonej
Pielęgniarek lub osoby przez nią upoważnionej Zamawiającego na 4 dni przed
wprowadzeniem do realizacji.
Zmiany w jadłospisie dopuszczane są po uzgodnieniu z dietetykiem Wykonawcy i
zatwierdzeniu przez Przełożoną Pielęgniarek
15. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania posiłków z półproduktów i wyrobów gotowych.
16.W sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia wcześniej odpowiedzialność za
ciągłość żywienia ponosi Wykonawca.
17. Ilość zamawianych posiłków będzie zmienna z zależności od ilości pacjentów.
18. Wykonawca odpowiedzialny będzie za:
- właściwe przechowywanie środków spożywczych/ spożywczych z uwzględnieniem segregacji, utrzymania temperatury i innych warunków przechowywania, stan opakowań itd.
-higienę produkcji, postępowanie zgodnie z przepisami sanitarnymi z naczyniami, sposób wydawania i dystrybucji posiłków na pawilony ;
- jakościową i ilościową ocenę przygotowanych posiłków
-na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy wyniki tych badań
- pobieranie prób i wymazów w sytuacjach awaryjnych wymagających natychmiastowej interwencji.
19. Koszty leczenia pacjenta, jakie powstaną na skutek zatrucia pokarmowego/rozstroju
zdrowia z winy Wykonawcy, a także związane z zatruciem/rozstrojem zdrowia roszczenia
pacjenta , będą obciążały całkowicie Wykonawcę.
20. Zamawiający będzie miał prawo do przeprowadzania kontroli żywienia pacjentów pod
względem gramatury, jakości, sposobu i warunków przyrządzania posiłków itp.
21. Obowiązkiem wykonawcy będzie zakup termosów, innych pojemników i naczyń
kuchennych do transportu posiłków- pozwalających zachować odpowiednią ich temperaturę
oraz sztućców niezbędnych przy dystrybucji posiłków -własnym staraniem i na własny
koszt.

22.Wykonawca powinien posiadać odpowiednio wykwalifikowany personel oraz
doświadczenie w żywieniu szpitalnym.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się