Dostawa pieluchomajtek dla SP ZZOZ w Kozienicach

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia.3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZZOZ
w Kozienicach zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ.3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.3. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 33.77.00.00-8 – artykuły higieniczne z papieru4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4.1. Przedmiot zamówienia składa się z 1 (słownie: jednego) niepodzielnego zadania:4.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest niepodzielne i
Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się