Dostawy środków czystości

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zostały określone w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający zaznacza, iż podane ilości w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Możliwe są zmiany w ilości wykorzystanego asortymentu w stosunku do ilości wskazanych w Formularzu asortymentowo-cenowym w ramach poszczególnych rodzajów produktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta produkty o wartości 60% ceny łącznej określonej w ofercie wykonawcy. Pozostałe 40% ceny łącznej Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
4. Opakowanie zbiorcze dostarczonego produktu musi być oznakowane w sposób identyfikujący produkt. Produkty muszą posiadać oryginalne opakowanie producenta, a na każdym opakowaniu musi być zawarta informacja z nazwą producenta, krajem pochodzenia oraz składem chemicznym produktu.
5. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę środki czystości, w takim zakresie, w jakim ma to do nich zastosowanie, muszą być zgodne z Polskimi Normami, ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 143 ze zm.) lub posiadać dopuszczenie do powszechnego obrotu zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 122 ze zm.).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się