„Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063” - II przetarg

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1139G o długości 164m, wraz z przebudową mostu, który zlokalizowany jest nad rzeką Łupawą w m. Damno.
Przebudowa drogi obejmować będzie wykonanie nowych warstw bitumicznych jezdni o szerokości 6,0 m, przebudowę chodnika o szerokości od 1,5 m – 2,5 m na odcinku inwestycji.
Nawierzchnia jezdni na dojazdach obiektu:
- w-wa ścieralna z SMA11 gr. 4 cm,
- w-wa wiążąca z AC16W gr. 6 cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 8 cm,
- w-wa z podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 20 cm.
Nawierzchnia chodników poza obiektem mostowym:,
- kostka betonowa gr. 6cm,
- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm.
Nawierzchnia chodnika ujęta w krawężniki i obrzeża betonowe ustawione na ławie betonowej z oporem.
Przebudowa mostu polegać będzie na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu o szerokości 10,70 m i długości 30,20 m wyposażonego w jezdnię o szerokości 6,0 m i chodnik o szerokości użytkowej 2,50 m. Ustrój nośny składać się będzie z prefabrykowanych belek typu „T” długości 21 m na klasę A wg. PN-85/S-10030 opartych na żelbetowych przyczółkach posadowionych na żelbetowych palach.
Odwodnienie jezdni w obszarze dojazdów do obiektu mostowego przewidziano jako powierzchniowe do pasa drogowego. W obrębie mostu wykonane zostaną wpusty zbierające wody opadowe i odprowadzające je do pasa drogowego drogi powiatowej.

Szczegółowy zakres robót w załączonym przedmiarze robót w powiązaniu z dokumentacją projektową.

Z uwagi na przyjętą technologię wykonania robót, tj, rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego i wykonanie nowego, w ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do wyznaczenia objazdu miejsca robót zapewniającego przejezdność dla wszystkich rodzajów pojazdów. Dopełnienie formalności, oznakowanie i utrzymanie przejezdności objazdu leżeć będzie po stronie wykonawcy robót.

Termin wykonania robót jest do 30.11.2018 r.*
* Istnieje możliwość wydłużenia terminu przedmiotu umowy do 31.05.2019 r. w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie i koniecznością przejścia inwestycji na rok następny podyktowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie wszystkich robót związanych z zamknięciem inwestycji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się