Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Łyse w okresie 1.09.2018 – 30.06.2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest usługa – dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum w Łysych ( od 01.09.2019 r. w Szkole Podstawowej w Łysych), Szkole Podstawowej w Lipnikach oraz w Szkole Podstawowej w Zalasiu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55523100-3 USŁUGI W ZAKRESIE POSIŁKÓW SZKOLNYCH
55322000-3 USŁUGI GOTOWANIA POSIŁKÓW
55321000-6 USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW

5. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia.
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji w wymiarze 3 etatów.
2) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę: obowiązki w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków w szkołach. Wykonywanie prac objętych w/w zakresem zamówienia dotyczy pracy osób fizycznych – co najmniej 3 etaty.
3) Wykonawca na żądanie zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zawierają ogólne warunki umowy stanowiące załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się