Wykonanie szklanych tablic informacyjnych dla obiektów wpisanych na listę Pomników Historii

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wg. projektu 120 szt. szklanych tablic informacyjnych dla obiektów wpisanych na listę Pomników Historii zawierających zatopiony znak graficzny wraz z nazwą obiektu i elementami graficznymi.
2. Zakres dostawy z wyszczególnieniem nazw obiektów wpisanych na listę Pomników Historii, materiałów, wymiarów oraz wzorem rysunkowym określa załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone wyroby.
3. Prawo opcji. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 34 ust 5 ustawy Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ, polegającego na zwiększeniu liczby realizowanych dostaw, w ramach, którego zakłada, iż:
a) szacowana maksymalna liczba dostaw w ramach prawa opcji wynosi 40 szt. szklanych tablic - 20 szt. tablic zostanie dostarczone w 2019 roku i 20 szt. tablic w 2020 roku,
b) dostawy w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, dostawy będą wykonywane na podstawie pisemnych zleceń, w terminie 40 dni od dnia wysłania zamówienia,
c) ceny jednostkowe tablic dostarczanych w ramach prawa opcji będą tożsame z cenami jednostkowymi tablic w ramach zamówienia podstawowego, określonymi w Formularzu oferty złożonej przez Wykonawcę,
d) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę pisemnie;
e) prawo opcji może zostać wykonane przez Zamawiającego w całości lub w części;
f) na Wyroby objęte prawem opcji zamówienia będą składane najpóźniej do 30 września 2019 roku (w zakresie tablic, które powinny zostać dostarczone w 2019 r.) oraz 30 września 2020 roku (w zakresie tablic, które powinny zostać dostarczone w 2020 r.).
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji wiąże się z obowiązkiem Wykonawcy do dokonania dostaw wyrobów w liczbie, terminach, po cenach i na warunkach określonych zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Meble przemysłowe
  • Szkło

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.