Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Chynowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest całodzienna obsługa w zakresie żywienia dzieci 3-5 letnich
w Przedszkolu Publicznym w Chynowie.
Zamówienie obejmuje:
1. przygotowanie, dostawę i wydanie posiłku składającego się ze śniadania, pełnego obiadu i podwieczorku dla około 125 dzieci przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć przedszkolnych, w okresie od dnia 01.09.2018r. do dnia 31.07.2019r.;
2 dostarczenie posiłków w godzinach: śniadanie od 7:50 do 8:10, obiad od 10:30 do 10:50
i podwieczorek od 13:30 do 13:50;
3 przygotowanie całodziennego posiłku zgodnie z zalecanymi normami żywieniowymi dla grup wiekowych dzieci przedszkolnych, określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.), wyłącznie z produktów naturalnych wg norm Instytutu Żywności i Żywienia dzieci
i młodzieży;
4 Wykonawca zapewnia:
a) dystrybucję posiłków do przedszkola samochodem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną, w atestowanych termosach, naczyniach i pojemnikach, spełniających wymagania określone
w obowiązujących przepisach, zapewniające zachowanie odpowiedniej temperatury
i higieny,
b) odbiór i utylizację odpadów,
c) porcjowanie i wydawanie posiłków w danym dniu dla poszczególnych grup dzieci
w ilości zgłoszonej przez upoważnionego pracownika przedszkola,
d) opracowanie tygodniowego jadłospisu i dostarczenie dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie z 2 dniowym wyprzedzeniem,
e) zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci (alergie itp.)
f) urozmaicony jadłospis (posiłki nie mogą powtarzać się w ciągu 1 tygodnia)
z uwzględnieniem: zup mlecznych, mieszanego pieczywa, zróżnicowanych potraw mięsnych i z ryb, dodawania do śniadań i podwieczorków sezonowych warzyw i owoców oraz napojów na bazie mleka,
g) przygotowanie posiłków z produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, (wyklucza się sporządzania potraw z proszku za wyjątkiem budyniu i kisielu);
5 Wykonawca usunie z terenu przedszkola zużyte naczynia jednorazowego użytku oraz wszelkie odpady żywnościowe;
6 Zamawiający udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia do porcjowania, wydawania oraz spożywania posiłków;
7 Zamawiający zapewnia naczynia do spożywania posiłku (wielokrotnego użytku), sprzątanie i mycie naczyń po posiłkach oraz pomoc przy wydawaniu posiłków dzieciom przez personel przedszkola;
8 dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy do końca każdego miesiąca listy dzieci którzy będą korzystać z posiłków w kolejnym miesiącu;
9 Zamawiający zastrzega, iż liczba dzieci zdeklarowanych na dany miesiąc może ulec zmianie w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć np.: z powodu choroby dziecka;
10 liczba dzieci może być weryfikowana z 1 dniowym wyprzedzeniem, w uzasadnionych przypadkach najpóźniej do godz. 7:10 danego dnia;
11 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
12 wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
13 ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;
14 określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
15 Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia.
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu co najmniej
1 osobę świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji.
2) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę: obowiązki w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków
w szkołach. Wykonywanie prac objętych w/w zakresem zamówienia dotyczy pracy osób fizycznych – co najmniej 1 osoby.
3) Wykonawca na żądanie zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zawierają ogólne warunki umowy stanowiące załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się