„DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NASION DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE W ROKU 2018 (II półrocze)”

» Opis zapytania

1. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez Zamawiającego:
„DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NASION DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE W ROKU 2018
(II półrocze)”
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Opis i wykaz przedmiotu zamówienia zgodnie z:
Załącznikiem nr 1a do SIWZ- Nawozy mineralne: Część I zamówienia
Załącznikiem nr 1b do SIWZ- Środki ochrony roślin: Część II zamówienia
Załącznikiem nr 1c do SIWZ- Nasiona: Część III zamówienia
2.2. Zamówienie podzielono na 3 części.
2.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Oferent może złożyć na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. Przedstawienie oferty nieobejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2.6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, a także nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy do 70% wartości umowy brutto. Niewykorzystanie przez Zamawiającego 30% wartości umowy brutto nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania zamówienia.
2.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową.
2.9. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
2.10. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy /znaki towarowe/ mają charakter przykładowy, a ich wskazanie służy wyłącznie do określenia wymaganego standardu i parametrów jakościowych, jakim powinny one odpowiadać. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych.
Wykonawca oferujący produkt równoważny, o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do określonych w SIWZ, zobowiązany jest, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania zamawiającego, a w szczególności zawartość makro i mikro składników, granulację i zakres działania.
2.11. Dostawy będą realizowane do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Karolewie (Karolewo 12; 11-400 Kętrzyn), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2.12. Terminy dostaw będą każdorazowo uzgadniane z przedstawicielem Zamawiającego.
2.13. Bezpośrednio przed każdą dostawą, przedstawiciel Zamawiającego określi drogą telefoniczną rodzaj i ilość zamawianych produktów
2.14. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się