Przygotowanie, dostarczanie oraz wydawanie posiłków dla osób uprawnionych na terenie Gminy Łącko w ramach realizacji rządowego programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na II półrocze 2018 roku w okresie od 04.09.2018r do 21.12.2018r

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie gorących posiłków jednodaniowych.
Jedno ciepłe danie w postaci: ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza) – 200 gram, mięso – 100 gram, surówka – 150 gram. Dania mięsne powinny zawierać sztukę mięsa na osobę. Podawane mięso nie może być tłuste i przerośnięte (stek z kurczaka, udziec z kurczaka, kotlet schabowy, bitki wołowe, gulasz). Drugie danie raz w tygodniu mogą stanowić: pierogi, naleśniki, placki ziemniaczane, kopytka, krokiety, gołąbki o wadze 400g. Drugim daniem nie może być kiszka ani kiełbasa. W dni postne danie: ziemniaki -200 gram, ryba-100 gram, surówka-150 gram, lub pierogi/naleśniki bezmięsne - 400 g. Każda porcja posiłku wydawana uczniowi musi mieć tą samą gramaturę. Posiłki muszą być dostarczane zgodnie z przedstawionym jadłospisem na dany dzień
Zadanie Nr I
Placówka Szacunkowa ilość posiłków
Szkoła Podstawowa Zarzecze- jednorazowe pojemniki, pracownik szkoły będzie wydawać posiłki 10
Szkoła Podstawowa Zabrzeż- jednorazowe pojemniki pracownik szkoły będzie wydawać posiłki 15
Szkoła Podstawowa Szczereż – jednorazowe pojemniki, pracownik szkoły będzie wydawać posiłki 25
Szkoła Podstawowa Maszkowice - jednorazowe pojemniki, wydawać będzie pracownik szkoły 65
Szkoła Podstawowa Kicznia- jednorazowe pojemniki, wydawać będzie pracownik szkoły 30
Szkoła Podstawowa Obidza - jednorazowe pojemniki, wydawać będzie pracownik szkoły 25
RAZEM 170

Zadanie Nr II
Placówka Szacunkowa ilość posiłków
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum: Jazowsku- stołówka, przygotowywanie posiłków na miejscu i zapewnienie wydawania tych posiłków przez pracownika firmy, konieczność dodatkowego uzgodnienia warunków z dyrektorem 30
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Zagorzyn- stołówka, przygotowywanie posiłków na miejscu i zapewnienie wydawania tych posiłków przez pracownika firmy, konieczność dodatkowego uzgodnienia warunków z dyrektorem 75
RAZEM 105

Zadanie Nr III
Placówka Szacunkowa ilość posiłków
Szkoła Podstawowa w Kadczy- przywóz w termosach, wydawać posiłki będzie pracownik szkoły na talerzach 5
RAZEM 5

2. Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z przepisami i wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego. Zamawiający wymaga aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego lub dwudaniowego z uwzględnieniem niniejszej specyfikacji nie był niższy niż 3,50 zł brutto licząc w cenach hurtowych.
Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu tygodnia /5 dni/ wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Zamawiający wymaga dostarczenia jadłospisów na każdy tydzień.
Dostarczenie/wydawanie posiłków - w godzinach umówionych z Dyrektorami Szkół.
Godziny dostarczania posiłków do szkół:
Zadanie I Placówka Godzina przywozu/ wydawania-planowana
Szkoła Podstawowa: Zarzecze Ok.10:25
Szkoła Podstawowa: Zabrzeż Ok.10:30
Szkoła Podstawowa: Szczereż Ok.10:15
Szkoła Podstawowa Maszkowice Po 10:35
Szkoła Podstawowa: Kicznia Ok. 10:35
Szkoła Podstawowa: Obidza Po 10;10

Zadanie II
Placówka Godzina przywozu
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Jazowsko Po 11:00 konieczność uzgodnienia czasu wydawania posiłków z Dyrektorem Szkoły
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Zagorzyn Ok. 10-10:30 konieczność uzgodnienia czasu wydawania posiłków z Dyrektorem Szkoły

Zadanie III
Placówka Godzina przywozu/ wydawania-planowana
Szkoła Podstawowa w Kadczy Od. 12:00

Warunki ogólne dla zamówienia:
1. W ramach realizacji zamówienia w przypadku posiłków wydawanych w naczyniach jednorazowych należy zapewnić posiłek w pojemnikach porcjowanych. Wykonawca musi zapewnić również odbiór naczyń jednorazowych do utylizacji.
2. Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany. Zmiana ilości zarówno na + jak i na – nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy.
3. Wykonawca zapewnia transport posiłków. Wykonawca zapewni transport posiłków w taki sposób aby posiłki dostarczone do spożycia posiadały wymaganą przepisami prawa temperaturę.
4. Posiłki będą przygotowywane przez wykonawcę w obiektach lub obiekcie, dla którego jest decyzja inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków dla potrzeb żywienia dzieci. Obiekt winien znajdować się w odległości nie dalszej niż 20 km od siedziby Zamawiającego oraz w przypadku oferty firmy cateringowej firma musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej oraz na transport posiłków.
5. Przygotowanie posiłków w okresie od 04.09.2018r. do 21.12.2018 r. z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od nauki w szkole i przerw w nauce w szkole.
6. Wykonawca będzie dostarczał posiłki do szkoły własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Każdorazowo na prośbę zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Książki kontroli sanitarnej samochodu.
7. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad wynikających z systemu HACCP oraz zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej żywności, a także za przestrzeganie zasad dotyczących przygotowania i dostarczania posiłków zgodnie z wymogami i przepisami sanitarno – epidemiologicznymi.
8. Naczynia transportowe, w których przewożona jest żywność muszą być czyste, bez uszkodzeń, bez znaczących zmian fizycznych mogących przyczynić się do zagrożenia epidemiologicznego, a pojemniki (termosy, opakowania jednorazowe) zamykane szczelnie tak, by podczas transportu posiłki w formie płynnej nie uległy rozlaniu.
9. Odbiór posiłków odbywał się będzie w godzinach umówionych z Dyrektorem Szkoły. Codziennie do godziny uzgodnionej z Dyrektorem Szkoły, wykonawca powiadamiany będzie przez upoważnionego pracownika szkoły o ewentualnej zmianie ilości dzieci objętych dożywianiem. Osoba z personelu szkoły, wyznaczona przez Dyrektora Szkoły we wskazanych placówkach, wydawać będzie uczniom przywiezione przez Wykonawcę posiłki.
10. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków.
11. Posiłki będą wydawane w naczyniach, które po spożyciu posiłków przez uczniów będą myte przez osobę wydającą posiłki ze strony Wykonawcy.
12. Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie oraz wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego.

13. Jadłospis będzie układany przez wykonawcę na okres jednego tygodnia do przodu i dostarczany Dyrektorowi szkoły. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Dyrektora szkoły będą brane pod uwagę przez wykonawcę.
14. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorem szkoły lub osobą przez niego do tego upoważnioną, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku lub pracownikiem OPS Łącko odpowiedzialnym za realizację dożywiania.
15. Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany. Zmiana ilości zarówno na + jak i na – nie będzie powodować zmiany ceny ani zmiany warunków umowy.
16. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów. Wykonawca odpowiedzialny będzie za właściwe przechowywanie środków spożywczych, utrzymanie temperatury i innych warunków przechowywania, stan opakowań itd., higienę produkcji, sposób transportu posiłków. Posiłki oraz miejsce ich przygotowania muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
17. Koszty leczenia ucznia, jakie powstaną na skutek zatrucia pokarmowego z winy wykonawcy, a także związane z zatruciem roszczenia odszkodowawcze ucznia, będą obciążały całkowicie wykonawcę.
18. Zamawiający będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli żywienia uczniów pod względem gramatury, jakości, sposobu i warunków przyrządzania posiłków itp. Reklamacja, co do jakości posiłków będzie składana pisemnie. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia podczas kontroli dokumentów potwierdzających dopuszczenie przez Inspektora Weterynarii wyrobów i artykułów mięsnych przeznaczonych do przygotowania posiłków.
19. Wszelkie reklamacje, co do wadliwego wykonywania usługi, nieterminowej realizacji zamówienia oraz innych zawinień leżących po stronie wykonawcy wskazujących na nienależyte wykonanie umowy składane będą pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
20. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek potraw w zakładzie, w którym potrawy te zostały wyprodukowane. Pobierane próbki są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na żądanie tych organów.
21. Faktury za dostarczone posiłki wystawiane będą w okresach miesięcznych po wykonaniu usługi i przekazywane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku wraz z listami obecności dzieci, które były objęte dożywianiem, potwierdzonymi przez Dyrektora Szkoły do 5 dnia następnego miesiąca, którego dotyczą.
22. Lista obecności dołączona każdorazowo do faktury musi zawierać liczbę dni, w których poszczególne dziecko jadło posiłki, podsumowanie ilości wydanych posiłków oraz zawierać podpisy poszczególnych dzieci. Każdorazowo lista obecności musi być potwierdzona popisem i pieczątką Dyrektora Szkoły lub osoby przez niego upoważnionej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się