Przygotwanie i dostawa posiłków do Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach

» Opis zapytania

Zakres zamówienia:
1/ przygotowanie w lokalu Wykonawcy i dostarczenie do Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach posiłków (tj. śniadanie, obiad, podwieczorek) dla szacunkowej liczby 80 dzieci w wieku 2,5-5 lat, w dni pracujące od 3 września 2018 do 31 sierpnia 2019 roku.
Podana liczba dzieci służy oszacowaniu wartości zamówienia i wycenie oferty, jest zgodna z liczbą zgłoszeń dzieci do przedszkola na dzień sporządzania SIWZ. Przedszkole dysponuje 100 miejscami, Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia rzeczywiście wymaganej na dany dzień liczby posiłków (przy czym liczba śniadań, obiadów i podwieczorków może się nieznacznie różnić) przy zachowaniu ceny jednostkowej posiłku danego rodzaju przez cały okres realizacji zamówienia.
2/ Zamówienie realizowane będzie codziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku przez cały okres realizacji zamówienia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy
3/ Wykonawca będzie dostarczał posiłki do Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach wg poniższych wytycznych:
a) śniadanie – dostawa w godz. od 8:30 do 9:00, do stołówki przedszkola,
b) obiad – dostawa w godz. od 11:00 do 11:30, do stołówki przedszkola,
c) podwieczorek – dostawa w godz. 13:00 do 13.30, do stołówki przedszkola
d) ilość śniadań na dany dzień będzie określana wg ilości dzieci uczęszczających do przedszkola (stan z uwzględnieniem długoterminowych absencji podaje na bieżąco dyrektor przedszkola)
e) informację o przewidzianej ilości obiadów i podwieczorków na dany dzień Zamawiający przekaże Wykonawcy telefonicznie lub mailem tego samego dnia, do godz. 9:00.
f) dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości posiłków zależnie od dziennej frekwencji dzieci,
4/ Zestaw dzienny powinien składać się z trzech urozmaiconych posiłków wg przykładowego menu rodzajowego: a) śniadanie: zupa mleczna, mieszane pieczywo, różnorodne wędliny, warzywa, owoce, potrawy z ryb, sery, pasty w tym pasty rybne, dżemy, miód, herbata, kakao, kawa zbożowa, b) obiad: zupa, drugie danie, zestaw dwóch rodzajów surówek lub owoc, kompot z gotowanych owoców, c) podwieczorek: deser
5/ Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku.
6/ kaloryczność zestawu dziennego powinna wynosić nie mniej niż 1400 kcal,
7/ Wykonawca będzie przygotowywał posiłki z produktów własnych, o najwyższej jakości, posiadających aktualną datę przydatności do spożycia,
8/ Wyklucza się sporządzanie posiłków:
a) na bazie półproduktów i mrożonek,
b) typu instant (w proszku), z wyjątkiem budyniu i kisielu,
c) typu Fast Food,
9/ posiłki będą przygotowywane tego samego dnia, w którym będą wydawane dzieciom,
10/ posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnym.
11/ Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie żywienia, a w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 1154)
12/ Kontrolę nad prawidłowością żywienia sprawować będzie Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach
13/ Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia jadłospisów na kolejne 10 dni najpóźniej trzy dni robocze przed terminem obowiązywania jadłospisu. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej zmiany jadłospisu na każdy wniosek Dyrektora.
Jadłospis sporządzony musi być przez dietetyka o doświadczeniu w pracy przy żywieniu dzieci przedszkolnych zgodnym ze wskazanym w ofercie Wykonawcy
14/ Wykonawca zobowiązany jest do wywieszania jadłospisu na kolejne 5 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach.
15/ Wykonawca dostarcza posiłki – zgodnie z własnym wyborem – w pojemnikach zbiorczych lub pakowane indywidualnie, wyłożenie posiłków na naczynia wielorazowe (naczynia, w których podawane będą posiłki oraz sztućce zapewnia Zamawiający), umycie naczyń/sztućców i sprzątanie po posiłku po stronie Zamawiającego.
Posiłki gorące będą dostarczane w pojemnikach termoizolacyjnych, spełniających wymogi obowiązujących przepisów prawa. Transport, pojemniki oraz ich odbiór z Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach zapewni Wykonawca.
16/ Zamawiający nie dopuszcza możliwości podawania dzieciom gorących posiłków odgrzewanych. Posiłki mają być dostarczane świeże i gorące.
17/ Wykonawca ma obowiązek dysponować kuchnią spełniającą wymagania obowiązujących przepisów prawa.
18/ Wykonawca ma obowiązek dysponować niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia środkiem transportu, spełniającym obowiązujące przepisy prawa w zakresie wymogów sanitarnych dotyczących środka transportu żywności. 19/ Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji resztek i odpadów pokonsumpcyjnych.
20/ Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek żywności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
21/ Zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe posiłków, nawet w przypadku zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków, nie mogą ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się