Dostawa gazów medycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa gazów medycznych ciekłych i sprężonych wraz z dzierżawą zbiorników oraz butlowych sprężonych gazów medycznych, zgodnie z załączonym formularzem cenowym dla jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2-2A oraz w Radziszowie przy ul. Podlesie 173 (załącznik nr 1B do SIWZ).
2. Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów (prawo opcji). Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca w trakcje realizacji umowy zobowiązany jest:
3.1. dostarczyć ciekły tlen medyczny do siedziby Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego. Odczyt powinien być dokonany za pomocą urządzenia telemetrycznego zamontowanego na zbiorniku, a dostawy powinny zapewnić ciągły pobór tlenu;
3.2. zainstalować zbiornik kriogeniczny na ciekły tlen o poj. nominalnej 3 m3 wraz z kompletną armaturą w istniejącym miejscu przystosowanym a następnie przekazać go protokolarnie Zamawiającemu w terminie określonym w umowie.
3.3. napełnić zbiornik ciekłego tlenu medycznego do stanu przewidzianego w dokumentacji technicznej;
3.4. zapewnić zgodność i jakość dostarczanego ciekłego tlenu medycznego z obowiązującymi przepisami ( Farmakopea )
3.5. dostawy realizowane będą w terminie 3 dni roboczych, w zakresie tlenu ciekłego w godzinach 19:00 – 8:00, w zakresie pozostałych gazów w godzinach od 8:00 – 14:00. W przypadku dostaw o innych porach konieczne jest wcześniejsze ustalenie z Zamawiającym terminu dostawy.
3.6. dostarczyć ciekły azot medyczny w zbiorniku przewoźnym.
4. Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny) określana będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie Wykonawcy. Ciekły azot medyczny w ilości – dokumentacja zbiornika przewoźnego.
5. W przypadku awarii zbiornika kriogenicznego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu dostaw w awaryjnym zbiorniku przewoźnym lub wstawienie zastępczego zbiornika w celu zachowania ciągłości dostaw gzów.
6. Realizacja dostaw awaryjnych następować będzie po wcześniejszych, telefonicznych uzgodnieniach. Za realizację tych dostaw Wykonawca wystawi Zamawiającemu odrębną fakturę na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w formularzu cenowym Wykonawcy za dany asortyment tj. sprężony tlen w butlach, dzierżawę butli, transport.
7. Przegląd i konserwacja instalacji wewnętrznej gazów medycznych.
7.1. Zakres czynności obejmuje:
a) inwentaryzacja elementów instalacji,
b) kontrola mechanicznego działania punktów poboru,
c) sprawdzenie szczelności punktów poboru u gazów medycznych próżni,
d) badanie rurociągów gazów sprężonych na obecność zanieczyszczeń stałych,
e) kontrola systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności,
f) kontrola szczelności zaworów odcinających,
g) sprawdzenie nastawy zaworów nadmiarowych,
h) sporządzenie protokołu zawierającego szczegółowy spis wszystkich punktów poboru podziałem na poszczególne pomieszczenia i opis wyników badań uzyskanych w zakresie wykonanych czynności kontrolnych (wymienionych w pkt. a-g) Protokół powinien zawierać także wnioski i zalecenia pokontrolne odnoszące się do obowiązujących wymagań normatywnych. W zakresie konserwacji znajduje się usuniecie stwierdzonych usterek punktów poboru gazów medycznych wraz z dostawą części zamiennych.
8. Zakres przeglądu obejmuje punkty poboru w systemie AGA pochodzących od różnych producentów.
9. Przegląd i konserwacja źródeł zasilania instalacji gazów medycznych, wykonany jest przez przedmiot uprawniony, posiadający autoryzację producenta urządzeń redukcyjnych stacji tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla, do przeprowadzenia czynności i posiadającego dostęp do oryginalnych części zamiennych.
10. Zakres czynności obejmuje ocenę stanu technicznego poszczególnych stacji redukcji poprzez sprawdzenie:
a) szczelności połączeń gwintowanych,
b) sprawności sygnalizacji alarmowej tablic redukcyjnych,
c) nastawy reduktorów ciśnienia,
d) nastawy reduktorów nadmiarowych,
e) sprawności manometrów kontrolnych,
f) prawidłowości działania zaworów zwrotnych ramp butlowych,
g) prawidłowości przełączenia stron ramp butlowych.
11. W zakresie konserwacji znajduje się - wymiany materiałów eksploatacyjnych w urządzeniach redukcyjnych.
12. Wymagane jest sporządzenie protokołu zawierającego szczegółowy opis wyników badań uzyskanych z zakresie wykonanych czynności kontrolnych. Protokół powinien zawierać także wnioski i zalecenia pokontrolne.
13. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić wykonywanie usług serwisowych instalacji gazów medycznych obejmujących fragment do rampy rozprężnej:
13.1. przygotowanie oraz (na żądanie Inspektora UDT) obecność podczas rewizji zewnętrznej zbiornika kriogenicznego - 1 x w roku,
13.2. sprawdzenie stanu technicznego zbiornika kriogenicznego oraz poprawności działania zaworów bezpieczeństwa i parownicy - 2 x w roku,
14. przygotowanie (na żądanie Inspektora UDT) oraz wykonanie pomiaru izolacji próżni zbiornika.
15. W celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia Szpitala w tlen medyczny ciekły, Zamawiający żąda posadowienia zbiornika wraz z podłączeniem go do instalacji oraz uzyskania wszelkich potrzebnych w tym celu dokumentów terminie zadeklarowanym w formularzu ofertowym.
16. Wykonawca na czas demontażu i montażu nowego, odebranego przez UDT zbiornika, zapewni i podłączy do instalacji tlenowej tymczasowe źródło tlenu, gazu w cenie tlenu ze zbiornika tlenu ciekłego.
17. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt.
18. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w terminie uprzednio uzgodnionym telefonicznie. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
319. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na żądanie zamawiającego przedłożyć przez cały okres obowiązywania umowy:
a) aktualną koncesje lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej (dotyczy Wykonawcy, który prowadzi hurtownię) lub,
b) aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, (dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który jest wytwórcą) lub,
c) aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie składu konsygnacyjnego, (dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który prowadzi skład konsygnacyjny).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się