Zaprojektowanie i budowa wiaty gospodarczej na terenie Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach Drugich

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa wiaty gospodarczej na terenie Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach Drugich, w tym:: 1) opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego uwzględniającego niezbędne prace budowlane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, ze zm.).; 2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 3) zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji; 4) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę; 5) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, w tym: a) wykonanie stóp fundamentowych, b) wykonanie posadzki o wymiarach 9x20 m z kostki brukowej, c) budowa wiaty drewnianej o wymiarach 7x18 m pokrytej papą bitumiczną, d) doprowadzenie zasilania i wykonanie instalacji elektrycznej, e) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 1) wykonanie dokumentacji projektowej do 45 dni od dnia podpisania umowy, 2) pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 3) roboty budowlane muszą zostać wykonane w terminie do 17 grudnia 2018 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały konstrukcyjne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się