Obsługa kotłowni opalanych paliwem stałym zlokalizowanych na terenie 33 BLTr Powidz

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie obsługi kotłowni opalanych paliwem stałym zlokalizowanych na terenie 33 BLTr Powidz
- kotłownia nr 4 / budynek nr 81/6015,
- kotłownia nr 6 / budynek nr 251/6015,
- kotłownia nr 17 / budynek nr 232/6015,
- kotłownia nr 2 wysokoprężna / budynek nr 20/4204.
Szczegółowy opis kotłowni zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) nadzór i kierowanie pracą zatrudnionych pracowników posiadających wymagane uprawnienia opisane w części V ust 1 ppkt 1.3 a SIWZ;
2) dozór w zakresie obsługi urządzeń i instalacji służących do produkcji energii cieplnej;
3) zapewnienie gotowości urządzeń, instalacji i elementów kotłowni do produkcji energii cieplnej po przekazaniu kotłowni w formie protokolarnej;
4) produkcja energii cieplnej i ogrzewanie obiektów przyłączonych do obsługiwanych kotłowni z zachowaniem temperatury zgodnej z przeznaczeniem zasilanych przez kotłownię obiektów, właściwych parametrów temperatury wody w kotle i ciśnienia pary zgodnie z tabelą temperatur względem temperatur zewnętrznych;
5) zapewnienie całodobowej obsługi urządzeń kotłowni bez możliwości pozostawienia ich bez obsługi z zachowaniem przepisów BHP, ppoż i ochrony środowiska z użyciem materiałów własnych;
6) wykonanie czynności zgodnie z instrukcją obsługi kotłowni i zakresem przepisów dla palaczy zatrudnionych w kotłowniach zawartych w książce pracy kotłowni;
7) zamawianie opału u zamawiającego dla kotłowni nr. 4,6,17 oraz przyjęcie opału zgromadzonego w kotłowni nr 2 oraz racjonalną gospodarkę powierzonym opałem zgodną z normami należności i temperaturami zewnętrznymi;
8) prowadzenie wymaganej i dostarczonej książki pracy kotłowni przez zamawiającego;
9) obsługa urządzeń i instalacji, w tym przeglądy codzienne oraz konserwacja, czyszczenie kotłów w kotłowni nr 4,6,17 w bud. nr 81,251,232;
10) dostarczanie opału z placu przy kotłowni do magazynu wewnętrznego i do źródła ciepła dla kotłowni nr 4,6 i 17 tj. w kompleksie 6015 w budynkach nr 81, 251 i 232 oraz usunięcie popiołu i szlaki w wyznaczone miejsce przy kotłowniach;
11) dostarczenie opału (miału) do kotłowni nr 2 w budynku nr 20 w kompleksie 4204 z placu przy kotłowni na kratę zasypową wyciągu kubełkowego, który przenosi miał na taśmę poziomą przenoszącą opał do dwóch lejów zasypowych kotłów (proponuje się dysponowanie ładowarką mechaniczną)
- usuwanie popiołu i szlaki w wyznaczone miejsce na placu przy kotłowni
- w razie konieczności odśnieżenie placu i kruszenie zmarzniętego miału zmagazynowanego na placu przy kotłowni;
12) obsługę urządzeń i instalacji w kotłowni nr 2 (budynek nr 20/4204), w tym przeglądy i konserwacja:
- obsługa jonitowego zmiękczacza wody polegająca na bieżącym utrzymywaniu ilości soli tabletkowej zgodnie z instrukcja urządzenia
- obsługa wymienników PRPA 17 wraz z układem stabilizacji ciśnienia w zładzie c.o.,
- obsługa zbiorników kondensatu i odgazowywacza,
- obsługa urządzenia odpylania spalin zgodnie z instrukcją obsługi i DTR
( z zapisami parametrów temperatury spalin, temperatury zewnętrznej oraz temperatury wody na zasilaniu i powrocie instalacji c.o. z częstotliwością 2 godz. w dodatkowo prowadzonej ewidencji parametrów )
- obsługa wyciągu kubełkowego z nadzorem prawidłowego pobierania miału i taśmy transportującej miał,
- obsługa i bieżące utrzymanie w sprawności technicznej pomp obiegowych i uzupełniających,
- wymiana ruchomych części wyciągu kubełkowego z powierzonego towaru Zamawiającego,
- wymiana łusek rusztów, zamków, rolek z powierzonego towaru Zamawiającego,
- wymiana we własnym zakresie i na własny koszt w okresie obsługi zużytych żarówek, termometrów, manometrów w pomieszczeniach kotłowni
- dokonywanie bieżących napraw w okresie obsługi związanych z usuwaniem przecieków i nieszczelności w osprzęcie kotła (ekonomizerów, zaworów odmulania kotła, szkieł wodowskazowych) oraz pozostałych urządzeń (zaworów na rozdzielaczach, pomp obiegowych c.o. pomp ładujących, wymienników PRPA, zaworów odcinających, odwadniaczy i instalacji w wewnątrz kotłowni),
- wymiana we własnym zakresie i na własny koszt pasków klinowych w przekładniach wyciągu kubełkowego, taśmy ruchomej i napędu rusztów,
- utrzymywanie wymaganych poziomów we własnym zakresie i na własny koszt oleju w przekładniach wyciągu kubełkowego, taśmy ruchomej i napędu rusztów,
- smarowanie we własnym zakresie i na własny koszt napędu rusztu,
13) zapoznanie się z dokumentacją niezbędną do prawidłowej pracy kotłowni
- dopuszczenie kotłów do eksploatacji przez WDT,
- protokoły z badań instalacji elektrycznej,
- protokoły z przeglądów kominiarskich,
- z normami należności zużycia opału,
- świadectwami jakości opału,
14) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych niesprawności i awarii urządzeń kotłowni mających lub mogących mieć wpływ na ciągłość pracy kotłowni lub bezpieczeństwo obsługi a wykraczające poza zakres czynności obsługowych;
15) w przypadku zaistnienia awarii kotła, armatury kotłowni jak również instalacji c.o. oraz elektrycznej w kotłowni Wykonawca natychmiast zawiadomi Zamawiającego celem wspólnego określenia przyczyn awarii i sposobu jej usunięcia;
16) w przypadku powstałej awarii wynikłej z winy Wykonawcy, Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt w terminie maksymalnie do 24 godzin;
17) w przypadku zaistnienia awarii wynikłej w wyniku normalnej eksploatacji urządzeń zgodnie z wymogami technologicznymi, skutki ewentualnej awarii usuwane będą przez Zamawiającego;
Granice obsługi kotłowni stanowią zawory zainstalowane na rozdzielaczach na wyjściu czynnika grzewczego z budynku każdej kotłowni.

Przekazanie kotłowni przez Zamawiającego do obsługi Wykonawcy nastąpi w formie protokolarnej, nie później niż do 28.09.2018 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia terminu przekazania z 2 dniowym wyprzedzeniem .
Przekazanie kotłowni przez Wykonawcę zamówienia Zamawiającemu po zakończeniu terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 dni.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm). Natomiast w sytuacji, gdy niniejszą usługę będzie realizował właściciel firmy, powyższe uregulowane nie ma zastosowania. Zamawiający nie określa wymiaru etatu.
6. Czynności osób zatrudnionych w ramach umów o pracę zostały określone w pkt 2 ppkt 4- 12 niniejszej części.
Regulacje odnoszące się do wymogu zatrudnienia osób w oparciu umów o pracę zostały również określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.08.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się