„Remont przepustu w ciągu ul. Księża Grobel w Ligocie”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Remont przepustu w ciągu ul. Księża Grobel w Ligocie” polegających m. in. na:
• pracach ziemnych,
• pracach rozbiórkowych,
• przedłużeniu istniejącego przepusty rurami typu PVC łączonymi na wcisk Ø 400mm o długości 5,0m z jednej strony oraz 3,5m z drugiej,
• zabudowaniu przyczółków żelbetowych z poręczami,
• zabudowaniu klapy zwrotnej np. typ BAP 7, 132 Ø 400mm ze stali nierdzewnej,
• umocnieniu dna i skarp rowu po obu stronach przepustu ( łączna długość 7,5m ) płytami typu YOMB 1,0x0,75x0,12 mocowanymi do gruntu prętami stalowymi Ø 16mm o długości 0,5m, zakończenie umocnienia gurtem betonowym,
• czyszczeniu rowu po obu stronach przepustu na łączną długości 30,0m


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- załącznik nr 6 do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót, (opracowanie pomocnicze)
- załącznik nr 8 do SIWZ – projekt wykonawczy
- załącznik nr 9 do SIWZ – projekt umowy,
które stanowią integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Inne uwarunkowania:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
2. Podane w dokumentacji projektowej przykładowe nazwy handlowe materiałów i ich producentów nie stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami handlowymi posłużono się w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu.
3. Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne, posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót.
5. Wszystkie wymiary i powierzchnie należy sprawdzić przed zamówieniem materiałów.
6. Wykonawca winien wydzielić i zabezpieczyć teren prowadzonych prac.
7. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (m.in. bhp, ppoż. oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz koordynacja w zakresie bhp) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy.


Uwaga:
Przedstawione w wyżej wymienionych dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w wyżej wymienionych dokumentach norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągniecia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez Projektanta i Zamawiającego.
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót.
Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni).
Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę dotyczy w szczególności zakresu robót obejmującego:
 przy pracach związanych z remontem przepustu i betonowaniem przyczółków.
Wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie.

Po zawarciu umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa wyżej realizujących prace objęte umową.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących prace objęte umową.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się