Dostawa środków ochrony indywidualnej przed promieniowaniem jonizującym X

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej przed promieniowaniem jonizującym X. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – rodzaje, ilości, wymagania określono w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 pakiety/zadania:
Pakiet nr 1 – Fartuchy ochronne i osłony na tarczycę
Pakiet nr 2 – Okulary ochronne.
Wykonawca udzieli na asortyment objęty przedmiotem zamówienia rękojmi i gwarancji nie krótszej niż gwarancja lub termin ważności określony przez producenta, nie mniej niż 12 miesięcy.
Każdy środek ochrony indywidualnej powinien być oznakowany znakiem CE.
Instrukcje, informacje i etykiety muszą być w języku polskim i muszą zawierać dokładny, czytelny przekaz dla użytkownika oraz wskazanie okresu użytkowania zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej EU/2016/425 z dnia 09.03.2016r.- załącznik nr 2 pkt 1.4 i 2.4.
W przypadku gdy środek ochrony indywidualnej udostępniony jest w opakowaniach zbiorczych, instrukcje powinny być dołączone do każdego jednostkowego opakowania.
Wraz dostawą Wykonawca dostarczy gwarancje, instrukcje użytkowania, a także szczegółowe instrukcje dotyczące procesu mycia, dezynfekcji i dekontaminacji w języku polskim.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się