Wykonanie usługi okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez 22. WOG w Olsztynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi okresowej kontroli rocznej
stanu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez 22. WOG w Olsztynie”, w miejscowościach: Lipowiec, Omulew, Czarny Piec Lidzbark Warmiński Olsztyn, Ostróda, Marcinkowo.
2. Szczegółowy zakres prac został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3. Obiekty poddane kontroli są zlokalizowane na terenie wojskowym zamkniętym. Szczegółowy wykaz obiektów, które mają być poddane kontroli zawiera „Wykaz obiektów budowlanych objętych kontrolą” będący załącznikiem nr 2 do umowy.
4. Wykonawca przeprowadzi okresową kontrolę roczną obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego:
1) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
3) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
5. W trakcie przeprowadzenia kontroli do wglądu i wykorzystania przez Wykonawcę będą książki obiektów budowlanych oraz aktualne wyniki pomiarów eksploatacyjnych instalacji piorunochronnych, pomiarów wydajności ciśnienia hydrantów pożarniczych, kontroli stanu sprawności technicznej przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz spalinowych i dymowych a także przeglądy klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.
6. Wykonawca w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności karnej zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które posiadł w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
7. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016, poz. 1167 j.t. z późn. zm.), przepisów wykonawczych do ustawy oraz obowiązujących procedur bezpieczeństwa w związku z realizacją przedmiotu umowy.
8. Przekazane materiały i wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w czasie i po realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą być udostępniane osobom trzecim, jak również wykorzystywane do żadnego rodzaju materiałów propagandowych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach, systemach teleinformatycznych, itp.
9. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się