Przewóz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Kazimierz Biskupi wraz z opieką osoby uprawnionej, realizowany na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019

» Opis zapytania

1. Zamawiający: Gmina Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W przetargu zastosowano procedurę uregulowaną w art. 24aa.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- strona internetowa Zamawiającego : www.kazimierz-biskupi.pl, BIP
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnia się następujące osoby :
W sprawach merytorycznych Pani Barbara Borkowska w godzinach pracy Centrum Usług Wspólnych w Kazimierzu Biskupim
W sprawach proceduralnych Pani Aleksandra Lewandowska w godzinach pracy Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim

Część II Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych z opieką przez osobę uprawnioną w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy do następujących placówek oświatowych Gminy Kazimierz Biskupi:
b) Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim
c) Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sokółkach
d) Zespół Szkolno –Przedszkolny w Dobrosołowie
Usługa objęta przedmiotem zamówienia publicznego odbywać się będzie w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.).
2. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych pod opieką osoby uprawnionej, za którą uważa się osobę pełnoletnią w przedziale wiekowym 18 – 50 lat, posiadającą stan zdrowia umożliwiający sprawowanie efektywnej opieki nad dziećmi i młodzieżą dowożoną do szkół, niekaraną, posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w opiece nad dziećmi dowożonymi, posiadającą ukończone kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące do opieki nad dziećmi i młodzieżą. Wykonawca opracuje optymalne trasy dowozu i rozkłady jazdy autobusów w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ. i uzgodnieniami z dyrektorami poszczególnych szkół.
3. Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do danej szkoły o wyznaczonej godzinie;
a) Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim najpóźniej do/między godz. 730
b) Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sokółkach między godz. 745 – 750
c) Zespół Szkolno –Przedszkolny w Dobrosołowie między godz. 745 – 750
oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc) autobusów na poszczególnych trasach do ilości przewożonych uczniów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych), w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu. Preferowana liczba autokarów wykonujących dowóz dzieci rano do poszczególnych szkół powinna wynosić minimum 8 pojazdów o parametrach użytkowych jak wcześniej. Rok produkcji autobusów minimum 2003 rok.
4. Przystanek musi być zlokalizowany zgodnie z przepisami w tym zakresie, w sposób zapewniający bezpieczeństwo podróżnych i innych użytkowników drogi publicznej.
5. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych uczniów na poszczególnych liniach.
7. Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
8. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Zamawiającym.
9. Liczba przewożonych osób nie może być większa od dopuszczalnej liczby określonej w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością pojazdów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów każdego dnia zajęć szkolnych, (z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć szkolnych), o stanie technicznym zgodnym z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2200 z późn. zm.).
11. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest raz na dwa miesiące do przeprowadzania kontroli stanu technicznego pojazdów, którymi świadczył będzie usługi przewozowe na rzecz Zamawiającego oraz do okazania Zamawiającemu wyników kontroli.
12. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego zobowiązany jest posiadać autobus rezerwowy.
13. Przewóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów jazdy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian.
14. Wykonawca w ramach usługi zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas dowozów
na podstawie przepisów o publicznym transporcie drogowym, ustawie prawo o ruchu drogowym oraz na podstawie ustawy o systemie oświaty, oraz ustawy – Prawo oświatowe. Wykonawca w momencie rozpoczynania realizacji zadań wynikających z podpisanej umowy jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli i weryfikacji uprawnień osoby odpowiedzialnej za opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie dowozów, oraz do okazania Zamawiającemu wyników tej kontroli. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę kontroli zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień osoby sprawującej opiekę w czasie dowozów, czego skutkiem może być niedopuszczenie do wykonywania obowiązków osoby, co do której pojawiły się wątpliwości natury prawnej lub nie można wykazać wystarczających kompetencji do sprawowania opieki nad dziećmi.
15. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozów i pozostających w związku z przewozem.
16. Dla obliczenia ceny zamówienia publicznego Zamawiający przyjął następujące założenia:
a) szacunkowa liczba uczniów dziennie:
- Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim - 175
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokółkach – 80
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrosołowie -55
b) dni dowozów w okresie: 3 września 2018 – 21 czerwca 2019 roku – szacunkowo 190 dni zajęć dydaktycznych
Zamawiający informuje, że szacunkowa ilość dni zajęć dydaktycznych nie obejmuje okresu ferii zimowych ( dla województwa Wielkopolskiego termin przypada na 14-27.01.2019r.)
Do obliczenia ceny zamówienia publicznego Wykonawca nie uwzględnia okresu ferii zimowych. Bilet miesięczny dla miesiąca stycznia powinien zostać obliczony proporcjonalnie do ilości dni zajęć dydaktycznych.
c) szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej – 146 km,
Podane ilości nie obejmują dojazdu do miejsca rozpoczęcia kursów oraz zjazdów do miejsca garażowania.
17. Przewidywane w pkt. 16 dane zostały ustalone na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zastrzega, że mogą one ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
18. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowane przez Zamawiającego jedynie w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany harmonogramu dowozu i odwozu uczniów.
19. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie wydanych biletów miesięcznych, tj. cena 1 biletu miesięcznego oraz rzeczywista ilość uczniów, dla których zostały zakupione bilety w oparciu o listę uczniów przedłożoną przez Dyrektorów poszczególnych szkół.
20. Wykonawca wystawiać będzie dla przewożonych osób bilety miesięczne szkolne zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( Dz.U. z 2018 r., poz. 295 z późn. zm).
21. Wykonawca wyda bilety najpóźniej w ostatnim dniu roboczym w miesiącu poprzedzającym świadczenie usługi.
21. Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia : transport osób, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
22. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowiązany jest złożyć imienny wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności określone w § 6 ust 5 w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo w terminie 7 dni przedkładać Zamawiającemu zaktualizowaną listę osób zatrudnionych w przypadku zmiany tych osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji robót w celu zweryfikowania czy osoby wykonujące czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę.
23. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 6 jeżeli Zamawiający o to wystąpi.
24. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Powiatową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.08.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się