Organizacja spotkań i wizyt studyjnych w ramach projektu pozakonkursowego: „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkań i wizyt studyjnych w ramach projektu pozakonkursowego: „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zamówienie zostało podzielone na 3 (trzy) części. Opis każdej części zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ tj. SOPZ.
Część 1: Wizyta studyjna „Lubelszczyzna”
Część 2: Wizyta studyjna „Podkarpacie”. Współpraca instytucji na rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – dobre praktyki.
Część 3: Organizacja spotkań dwu i trzydniowych na terenie województwa pomorskiego, w związku z realizacją projektu Pomorski system przedsiębiorczości społecznej „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018”.
Opis każdej części zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ tj. SOPZ.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
4. Szczegółowe uregulowania dotyczące sposobu wykonania zamówienia zostały wskazane we wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
5. Zamawiający zastrzega, że liczba osób biorących udział w każdym spotkaniu lub wizycie studyjnej może ulec zmniejszeniu o maksymalnie 30%. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i nie uprawnia to Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby przez Wykonawcę lub podwykonawcę były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (KP) osoba/osoby wykonujące następujące czynności:
1) pełnienie funkcji opiekuna wizyty studyjnej / opiekuna spotkań,
2) bieżący kontakt z przedstawicielem Zmawiającego odnośnie realizacji przedmiotu umowy, w tym przygotowywanie dokumentacji dla Zamawiającego.
7. Jeżeli czynności wskazane w ust. 6 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.
8. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wymogu wskazanego w ust. 6, ze wskazaniem liczby osób zatrudnionych, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu.
9. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby/osób, o których mowa w ust. 6 poprzez:
1) Żądanie złożenia przez wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 6, w terminie 7 dni od otrzymania żądania,
2) Zwrócenie się o przeprowadzenie kontroli przez Powiatową Inspekcję Pracy.
10. Sankcje z tytułu niepełnienia wymagań określonych w ust. 6, 8 i 9 zostały uregulowane we wzorze umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ).
11. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środka transportu zgodnego z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawcy (o ile dotyczy).
7. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
2) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
4) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się