BUDOWA WYBIEGÓW DLA PSÓW SŁUZBOWYCH W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4229 - SKŁAD DUNINÓW

» Opis zapytania

1. Zakres prac do wykonania.
1.1. BRANŻA BUDOWLANA
W ramach realizacji należy wykonać następujące roboty budowlane:
1. Wymiana posadzki w kojcach.
2. Wydzielenie pomieszczenia gospodarczego.
3. Wymiana tylnych krat w kojcach.
4. Przedłużenie zadaszenia kojców.
5. Przebudowa i wykonanie chodników.
6. Wykonanie nawierzchni wybiegów.
7. Przebudowa i konserwacja bud dla psów.
8. Wykonanie ogrodzenia wybiegów.
9. Wykonanie zadaszenia wybiegów.
10. Wycinka drzew.

1. 2. BRANŻA SANITARNA
Zakres prac do wykonania:
1. Zewnętrzną instalację wodociągową.
2. Instalację kanalizacji sanitarnej.

1.3. BRANŻA ELEKTRYCZNA
Zakres prac do wykonania:
1. Wykonanie linii kablowej do zasilania gniazd i oświetlenia kojców.
2. Unieczynnienie istniejącej linii zasilającej kojce.
3. Likwidacja odciągu istniejącego słupa instalacji napowietrznej Nn.
4. Wymiana istniejącego słupa instalacji napowietrznej Nn.
5. Wyprowadzić nowy odcinek kabla linii oświetlenia terenu (kolidujący
z planowanym ogrodzeniem).
6. Instalację oświetlenia i gniazd wtykowych.
7. Rozdzielnicę.

Pomiary
Po wykonaniu instalacji należy wykonać wszystkie pomiary elektryczne przewidziane dla instalacji elektrycznych z uwzględnieniem pomiarów natężenia oświetlenia.

Do zakresu prac należy również przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu budowy w tym między innymi: odbudowa chodników, dróg, humusowanie terenów zielonych (ok. 15 cm humusu) wraz z obsianiem trawą oraz usunięcie wszelkich uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych.

UWAGA:
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć istniejącą zieleń na okres prowadzenia prac. Zarówno przepisy o ochronie przyrody (Art. 87a. 1) w brzmieniu: „Prace Ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom”, jak i przepisy ustawy Prawo budowlane (rozdz. 3.
art. 22) określają, że obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym również istniejących drzew i krzewów spoczywa na Wykonawcy robót.

Przed rozpoczęciem robót po stronie Wykonawcy leży zapewnienie kojców zastępczych dla 4 psów służbowych na czas wykonywania zadania.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie (art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych).
a) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający żąda zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1976 r. – Kodeksu Pracy) co najmniej 5 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, takich jak: robotnik budowlany – 3 osoby, monter instalacji sanitarnych – 1 osoba, elektromonter – 1 osoba , przez cały okres trwania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
b) W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa
w pkt. a, przed zakończeniem terminu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
c) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy osób, o których mowa w pkt. a, która będzie określała pełnione przez pracowników funkcje oraz okres obowiązywania umowy o pracę. W przypadku zmiany tych osób Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną listę osób.
d) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa w pkt a,
a w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
f) Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. a, jak i sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudniania na umowę o pracę osób zgodnie z warunkami SIWZ zostały zawarte w projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się