BUDOWA DOSTRZEGALNI PRZECIWPOŻAROWEJ W LEŚNICTWIE NOWY DWÓR

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie dostrzegalni przeciwpożarowej w Leśnictwie Nowy Dwór na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 767 obręb ewidencyjny Nowy Dwór w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2) Dostrzegalnia będzie obiektem o charakterze gospodarczym służącym do obserwacji i powiadamiania o dostrzeżonych pożarach na terenie leśnym. Jest to obiekt o konstrukcji masztowej, utwierdzonej zwieńczoną kabiną obserwacyjną o konstrukcji stalowej. Wysokość całkowita konstrukcji: ~36,49 m (góra dachu kabiny) oraz ~38,00 m (góra ogromu). Wejście na dostrzegalnię schodami spiralnymi, lewoskrętnymi. Wejście do kabiny usytuowane jest w podłodze kabiny z drabiny stalowej z ostatniego spocznika. W dachu ocieplona klapa służąca do wyjścia na dach. Dostrzegalnia stabilizowana dwupoziomowym układem lin (odciągi) rozpiętych w trzech kierunkach, rozstawione w układzie poziomym o 120°. Górny poziom lin mocowany w poziomie głowicy trzonu 33,80 m, dolny na wysokościach kolejno 17,4 m, 16,7 m, 15,7 m (liny dolnego poziomu na różnych wysokościach). Obiekt wyposażony w instalację odgromową.
- całkowita wysokość – 36,49m
- kubatura kabiny – 21,60m3
- powierzchnia użytkowa kabiny – 6,80m2
3) Zakres robót budowlanych i montażowych:
a. Dostrzegalnia przeciwpożarowa:
- roboty ziemne;
- fundamentowanie;
- izolacja fundamentu;
- montaż konstrukcji stalowych;
- instalacja odgromowa
b. Ogrodzenie.
c. Szczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robót, określone zostały
w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dalej „STWiOR” stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ, Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ, Podręcznikiem wdrażania projektu ochrony przeciwpożarowej stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ oraz Instrukcją użytkowania obiektu stanowiącą załącznik nr 14 do SIWZ. Uwaga: W przypadku aktualizacji podręcznika, o którym mowa wyżej, Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o dokonanych zmianach, a Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z nową wersją podręcznika.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.08.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się