Usługa usunięcia gatunku inwazyjnego czeremchy amerykańskiej z terenu poligonu drawskiego - znak postępowania 545/2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa usunięcia gatunku inwazyjnego czeremchy amerykańskiej z terenu poligonu drawskiego z działki 126, 127, 128, 148, 149, 150;
2. Usługa obejmuje:
1) Wycięcie odrostów czeremchy amerykańskiej oraz pozostałych samosiewów i nalotów z obszaru wskazanym powyżej.
2) Zebranie i wywiezienie wyciętych samosiewów
3) Docięcie pędów (pni) do wymaganej wysokości
4) Cięcia należy dokonać na wysokość do 10 cm nad powierzchnią ziemi pod kątem prostym
5) Powstały w wyniku prac materiał należy zebrać zwieźć i złożyć w oddziale leśnym nr 151, dokładne miejsce zostanie wskazane w trakcie realizacji zadania.
6) Miejsca złożenia materiału należy oborać na szerokość 5m
7) Z porządkowanego terenu należy usunąć przedmioty stwarzające zagrożenie pożarowe (szkło itp.) oraz materiały łatwopalne (opakowania papierowe, z tworzywa sztucznego, szmaty itp.) oraz inne porozrzucane odpady z grupy odpadów komunalnych, które wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do SIWZ.

• Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu dokonał wizji lokalnej.
• Wizja lokalna odbędzie się w dzień bezogniowy tj. w dniu 23.07.2018r. od godz. 07:30.
• Zleceniodawca nie zapewnia środków komunikacji celem dokonania wizji terenowej.
• Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu dokonał wizji lokalnej po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego.
• Do kontaktów w zakresie wizji terenowej upoważniam:
- p. Piotr MIAZGA tel. 261 474 207
Wizja, o której mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 uPzp.
Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej.

UWAGA!!!!
Zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu przeprowadził wizję lokalną – odnotowaną w protokole sporządzonym przez Zamawiającego. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami terenowymi z wizji lokalnej należy dołączyć do oferty przetargowej – załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.08.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się