DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH, SPRZĘTU GOSPODARCZEGO, SPRZĘTU DO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH ORAZ ZNAKÓW DROGOWYCH NA RZECZ 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów gospodarczych, sprzętu gospodarczego, sprzętu do ochrony informacji niejawnych oraz znaków drogowych na rzecz 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego z podziałem
na cztery zadania - w ilościach i asortymencie wymienionych odpowiednio
w załącznikach nr 3, 4, 5 i 6 do SIWZ – zestawienia cenowe przedmiotu zamówienia (do pobrania jako oddzielny plik) oraz załącznikach nr 9, 10, 11 i 12 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (do pobrania jako oddzielny plik).

I. UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1. Wszystkie materiały-wyroby muszą być dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem, na podstawie certyfikatów zgodności oraz aprobat technicznych.
2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Cena jednostkowa brutto nie może przekroczyć 10 000,00 zł


II. UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :
1. Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynów wg. Wykazu Odbiorców wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.
2. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności - zgodnie z – „Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.” Wszystkie dokumenty wymienione w zestawieniach cenowych po nazwie materiału oraz gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynu 24WOG lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty te mają być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z arkusza ofertowego (opisu przedmiotu zamówienia). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
3. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.
4. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynów od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 730 ÷ 1300. O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie lub faksem według wykazu odbiorców na min. 48 godz. przed dostawą towaru. Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z arkusza ofertowego ( np. : poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2 ). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów.
Palety EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.
5. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy. Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika).
6. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (z uwzględnieniem podziału na poszczególne służby i sekcje ), zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela 24WOG) na dokumencie typu WZ(wystawiony w 3 – egzemplarzach). Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na dany asortyment materiału - wyrobu.
7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkty równoważne.
W przypadku wystąpienia w zestawieniach cenowych nazw towarowych, znaków firmowych, nazw producentów, wyrobów, materiałów lub artykułów, należy uznać, że Zamawiający wskazuje typ, rodzaj, klasę a także jakość gatunkową; zastosowane przez wykonawcę wyroby, materiały i artykuły, winny posiadać właściwości, cechy, parametry oraz zastosowane do ich wyrobu technologie, nie gorsze niż te, które występują pod nazwą własną i wskazują na producenta; muszą być gatunkowo porównywalne czyli „równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Przy dostawie materiałów Wykonawca nie może zaoferować zamiennika, który nie został zaakceptowany (dopuszczony) przez Zamawiającego.

III. Inne obowiązki Wykonawcy:
1. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy dostarczenie wniosku (załącznik nr 8 do SIWZ) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w SIWZ lub umowie jako do kontaktów.
2. Wykonawca (Podwykonawca), jeżeli przy realizacji zamówienia będzie posługiwał się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki, zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 – 5 (rozdział VI) ,,Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (DZ. Urz. MON 2017, poz. 18).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się