Dostawa środków czystości.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości. Przedmiot zamówienia obejmuje 31 pozycji szczegółowo określonych w załączniku nr 2 - Formularz asortymentowo cenowy do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 5 - wzór umowy do SIWZ Zamawiający dopuszcza złożenie produktów równoważnych. Przez równoważność rozumie się produkt o standardzie i parametrach nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowe Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która przybliża wymogi Zamawiającego. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne zobowiązany jest udowodnić równoważność przyjętych produktów. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się