Wykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag.

» Opis zapytania

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej dla efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu zgodnie z zakresem projektów wykonawczych i przedmiarem robót (bez węzła zagęszczenia i filtracji odpadu poflotacyjnego).

2. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
a) którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie, z obowiązującymi przepisami.
b) którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dając gwarancję wykonania zadania. Prace będą wykonywane w ruchu zakładu górniczego, warunkiem zakwalifikowania oferty będzie zatem posiadanie przez Wykonawcę osób kierujących pracami z kwalifikacjami do zatrudnienia w charakterze dozoru ruchu w zakładach wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny – zakładach przeróbki mechanicznej (powierzchnia).
c) którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) którzy nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) wobec których nie zachodzą przypadki opisane w załączniku nr 3 do SIWZ powodujące wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
f) którzy nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Przez powiązania takie rozumie się wzajemne powiązania między Spółką lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki lub osobami wykonującymi w imieniu Spółki czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca potwierdza fakt braku powiązań z Zamawiającym poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej jak też na podstawie dowodów jakimi dysponuje Zamawiający, metodą „spełnia – nie spełnia”.

Prowadzący postępowanie zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości i rzetelności przedstawionych dokumentów. Weryfikacja następować będzie poprzez ustalenie stanu faktycznego w instytucjach lub organizacjach, które zostały wskazane przez Wykonawcę w ofercie i załączonej do niej dokumentacji przetargowej (np. Sąd Rejestrowy, Urząd Statystyczny, podmioty, które udzieliły referencji). Możliwa jest też weryfikacja z wykorzystaniem Internetu i znajdujących się w nim zasobów.

Ustala się poniższe szczegółowe warunki, które winny być spełnione przez Wykonawców:

a) Wykonawca dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (oc) z tytułu nienależytego wykonywania umów oraz w zakresie odpowiedzialności za produkt z sumą gwarancyjną nie niższą niż oferowana cena za przedmiot zamówienia za każde zdarzenie.
b) Wartość sprzedaży Wykonawcy w dwóch ostatnich latach obrachunkowych nie może być niższa niż równowartość 1-krotności oferowanej ceny za przedmiot zamówienia rocznie. Podany przychód winien, w podanym okresie, być osiągnięty przynajmniej w jednym roku. W przypadku Wykonawcy, który prowadzi działalność krócej niż 2 lata warunek jest spełniony jeśli podany przychód uzyskany został w dowolnym roku obrotowym lub dowolnej części roku obrotowego.
c) Wykonawca uczestniczył w nadzorze nad rozruchem, uruchomieniu i rozruchu nie mniej niż 2 instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego. Dotyczy wyłącznie instalacji przeróbki mechanicznej rud metali (preferowana przeróbka rud cynku i ołowiu, srebra, miedzi, żelaza) lub instalacji przeróbki mechanicznej odpadów poflotacyjnych rud metali (preferowana przeróbka odpadów poflotacyjnych rud cynku i ołowiu, srebra, miedzi, żelaza).
d) Wykonawca wykonał nie mniej niż 2 instalacje do wytwarzania koncentratu flotacyjnego. Dotyczy wyłącznie instalacji przeróbki mechanicznej rud metali (preferowana przeróbka rud cynku i ołowiu, srebra, miedzi, żelaza) lub instalacji przeróbki mechanicznej odpadów poflotacyjnych rud metali (preferowana przeróbka odpadów poflotacyjnych rud cynku i ołowiu, srebra, miedzi, żelaza). Wykonawca wykaże, iż praca urządzeń jest poprawna, co może potwierdzić stosownymi referencjami.
e) Najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dysponował serwisem dla przedmiotu zamówienia na terenie Polski. Taki serwis może być świadczony bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez podmioty przez niego wskazane.
Zamawiający prosi o przedstawienie wszystkich znanych Wykonawcy lokalizacji spełniających warunki opisane w pkt. c i d.3. Kryteria oceny oferty.
1) Cena (C) – 85 %.
C=Cn/Co*100*Wc

Gdzie:
C – wskaźnik kryterium ceny [pkt]
Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert [zł]
Co – cena ocenianej oferty [zł]
Wc – waga wskaźnika ceny (Wc=0,85)


2) Okres trwania gwarancji jakości (gwarancji „mechanicznej”) (G) – 15%.

G=Go/Gn*100*Wg

Gdzie:
G – wskaźnik kryterium okresu trwania gwarancji jakości („mechanicznej”) [pkt]
Gn – zaproponowany najdłuższy okres trwania gwarancji spośród wszystkich ofert [m-ce]
Go – okres trwania gwarancji jakości („mechanicznej”) w ocenianej ofercie [m-ce]
Wg – waga wskaźnika okresu trwania gwarancji jakości („mechanicznej”) (Wg=0,15)

Minimalny okres gwarancji jakości wynosić winien 24 miesiące, natomiast maksymalny 60 miesięcy. Zaproponowanie przez Wykonawcę dłuższego okresu obowiązywania okresu gwarancji jakości oznaczać będzie, że do oceny oferty przyjęty zostanie okres 60 miesięcy.
W umowie z Wykonawcą zastrzeżona zostanie gwarancja jakości na okres wynikający z oferty, jednak nie dłużej niż 60 miesięcy od rozruchu instalacji.

Ostateczna ocena oferty O wyrażona w punktach będzie sumą składników obliczoną z dokładnością do części setnych punktu:

O=C+G


4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty – punkt 3.

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty – punkt 3.

6. Termin składania ofert upływa w dniu 27.08.2018 r. o godz. 11.00.

7. Termin realizacji umowy.

do 30.06.2019 r.

8. Zamówienie nie może być udzielane podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo.

9. Umowa uprawniać będzie strony do dokonania jej zmiany w sytuacji, gdy z przyczyn od stron niezależnych, lub których nie dało się przewidzieć w chwili przeprowadzenia postępowania przetargowego, zachodzi potrzeba zmian przedmiotu zamówienia i związanym z tym kwot wynagrodzenia lub ceny, jak też w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych lub Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. W tym zakresie powołane akty prawne stosuje się odpowiednio do ewentualnej zmiany umowy z Wykonawcą.

10. Prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

11. Prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielać zamówień wybranemu Wykonawcy polegających na powtórzeniu podobnych usług.

SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.08.2018 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się