Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Sulęcin do szkół w okresie od 01.09.2018 roku do 30.06.2019 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Sulęcin dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie, Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie i z powrotem w okresie od 01.09.2018 roku do 30.06.2019 roku. Uczniowie wysiadają na następujących przystankach: - dowożeni do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie – przystanek NŻ przy szkole,- dowożeni do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie przy szkole przystanek NŻ, - dowożeni do Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim – przystanek NŻ przy szkole oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie – przystanek NŻ przy szkole. Przewozy na podstawie imiennych biletów miesięcznych dotyczą dni do końca czerwca 2019 roku, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z organizacją roku szkolnego, przerwy świąteczne oraz dodatkowe dni, w których uczniowie nie mają obowiązku dojeżdżania do szkoły. Wykonawca będzie realizował zamówienie w oparciu o minutowy rozkład jazdy dla poszczególnych tras przedstawiony Zamawiającemu i przez Zamawiającego zatwierdzony. Na wniosek Zamawiającego z powodu zmiany planu lekcji lub zmian organizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie, w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie, w Szkole Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulęcinie. Wykonawca ma obowiązek dokonania zmian w minutowym rozkładzie jazdy. Przewidywana liczba biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do szkół:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie: przywóz - odwóz
z Brzeżna – 11 uczniów,
z Długoszyna – 15 uczniów,
z Drogomina – 3 uczniów
z Małuszowa – 2 uczniów,
z Miechowa – 7 uczniów,
z Ostrowa – 29 uczniów,
z Rychlika – 17 uczniów,
z Trzebowa – 10 uczniów,
z Turska – 6 uczniów,
z Żubrowa – 18 uczniów,
z Wędrzyna – 13 uczniów,
z Grochowa – 4 uczniów,
z Trzemeszna Lubuskiego – 3 uczniów,
z Wielowsi – 5 uczniów,
z Zarzynia 3 uczniów,
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie: przywóz - odwóz
z Brzeżna – 18 uczniów,
z Długoszyna – 21 uczniów,
z Drogomina – 5 uczniów,
z Małuszowa – 4 uczniów,
z Miechowa – 10 uczniów,
z Ostrowa – 15 uczniów,
z Rychlika – 5 uczniów,
z Trzebowa – 11 uczniów,
z Turska – 3 uczniów,
z Żubrowa – 59 uczniów,
Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim: przywóz - odwóz
z Długoszynka – 6 uczniów,
z Grochowa – 21 uczniów,
z Wielowsi – 21 uczniów,
z Zarzynia – 17 uczniów,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulęcinie: przywóz - odwóz
z Małuszowa – 2 uczniów,
z Trzebowa – 1 uczniów.

Godziny rozpoczęcia przywozów i odwozów w poszczególne dni tygodnia przekażą dyrektorzy poszczególnych szkół na 7 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu minutowy rozkład jazdy autobusów na wyznaczonych trasach na 4 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieznacznych zmian godzin rozpoczęcia przywozów lub odwozów. Wykonawca przed opracowaniem minutowego rozkładu jazdy autobusów dokona szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, że podana ilość uczniów jest ilością planowaną. Ilość uczniów może ulec zmianie w związku z np. ruchem uczniów, itp. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bilety miesięczne dla wszystkich uczniów objętych obowiązkiem dowożenia do szkół z terenu Gminy Sulęcin, nawet w przypadku znacznego wzrostu ich ilości. Z tego tytułu Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca nie może przewozić więcej osób niż liczba miejsc w autobusie. Środki transportu, służące do wykonywania zamówienia muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie dla wszystkich uczniów. Kierowcy autobusów muszą posiadać wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa. Dyrektorzy szkół na 7 dni przed 01.09.2018 roku przekażą Wykonawcy w formie pisemnej imienne wykazy uczniów dojeżdżających z poszczególnych miejscowości. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo transportu uczniów zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji zamówienia przepisami. W okresach zimowo – wiosennym pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane, system ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie w autobusach minimalnej temperatury +10ºC wewnątrz pojazdu przy rozpoczęciu pierwszego kursu. Na stopniach wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i śnieg, stopnie nie mogą być śliskie. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o przewidywanych lub zaistniałych przeszkodach w przewozie natychmiast po zaistnieniu lub powzięciu takiej informacji. W przypadku zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia drogowego kierowca jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy, powiadomić odpowiednie służby, zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz powiadomić odpowiednio Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie, Dyrektora Szkoły im. Polskich Strażaków oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie i Zamawiającego. W razie uszkodzenia pojazdu wykonującego dowozy uczniów lub awarii, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego o odpowiedniej liczbie miejsc, spełniającego właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym, nie później niż w ciągu 1 godziny od zdarzenia. Jeżeli Wykonawca nie zapewni pojazdów zastępczych w wyznaczonym czasie, Zamawiający może zlecić wykonanie przewozu na danym kursie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia ważnego ubezpieczenia obowiązującego przy przewozach osób, jak również do posiadania i aktualizacji wszelkiego rodzaju uprawnień, licencji i badań technicznych pojazdów, wymaganych przy wykonaniu tego rodzaju przewozów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i opiekunów oraz uczniów i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywanym zamówieniem. Wykonawca za realizację zamówienia poda cenę ryczałtową, obejmującą całość zamówienia. Cena jest niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia. Cena powinna uwzględniać ilość dni wolnych od nauki zgodnie z kalendarzem roku szkolnego z tytułu przerw świątecznych oraz dodatkowych dni, w których uczniowie nie dojeżdżają do szkoły.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się