Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie

» Opis zapytania

Wymagania dotyczące pojazdu:
1) pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia (zabudowy pożarniczej) minimum 2017, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, 1926, z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 317, 650 z późn. zm.)
2) pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553);
3) pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2;
4) pojazd winien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej straży Pożarnej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8 oraz z 2012 poz. 23) właściwe numery operacyjne zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się