Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław

» Opis zapytania

Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
2. Przedmiotem zamówienia jest placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław.
3. Zakres zamówienia obejmuje zakres pełen prac objęty dokumentacją projektową, w tym:
a) wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej oraz płyt betonowych ażurowych,
b) dostawa i montaż kontenera socjalnego z wyposażeniem,
c) budowa wiaty drewnianej o powierzchni zabudowy 97,98 m2,
d) wykonanie placu zabaw,
e) wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia terenu
f) dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego,
g) wykonanie instalacji wodnej,
h) wykonanie ogrodzenia terenu,
i) dostawa i montaż elementów małej architektury,
j) wykonanie map powykonawczych,
k) wykonanie pełnej dokumentacji do odbioru inwestycji (dokumentacja powykonawcza w 3 egzemplarzach),
l) dostarczenie niezbędnych certyfikatów i atestów na materiały oraz protokołów badań i sprawdzeń robót budowlanych,
m) przygotowanie i dostarczenie protokołu przekazania – przejęcia środka trwałego (PT) w formie „papierowej” i elektronicznej,
n) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu Zestawienia Rzeczowo – Finansowego zgodnie z wzorem załączonym do SWIZ w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
o) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu protokołu odbioru robót sporządzonego w układzie pozycji Zestawienia Rzeczowo – Finansowego operacji (elementów scalonych) uwzględniający kwotowe i procentowe wykonanie robót,
p) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu kosztorysu różnicowego wskazującego różnice pomiędzy stanem faktycznym, a Zestawieniem Rzeczowo – Finansowym. W kosztorysie różnicowym powinny być wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed i po zmianach).
4. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa SIWZ wraz załącznikami tj. dokumentacją techniczną: projekt wraz z rysunkami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się