Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

» Opis zapytania

1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
„Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie”
2. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
– Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
5. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1) Termin realizacji zamówienia: od 03.09.2018 do 28.09.2018
2) Wymagany okres gwarancji jakości: 60 miesięcy.
3) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych
za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
5) Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag:
cena netto 100%
6) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
a) podpisane Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2),
b) skany nw. dokumentów:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- zaświadczenia kwalifikacyjne osób przeznaczonych do realizacji zadania:
• typu E, Gr.1 pkt. 2,10 w zakresie pkt 2, w zakresie remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym (min 2 osoby)
- inne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, to jest:
 Certyfikat uprawniający do wykonywania prac w układach chłodniczych zawierających fluoryzowane gazy cieplarniane zgodnie z Ustawą
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (1 osoba)
 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem Przedmiotowi Zamówienia tj. montaż układu klimatyzacji, a wartość netto tych usług powinna być nie mniejsza niż 10 000,00 PLN.


6. Osoby do kontaktu:
Dariusz Spiechowicz tel. 32 715 3421 e-mail: dariusz.spiechowicz@tauron-wytwarzanie.pl
Arkadiusz Mnich tel. 32 715 3828 e-mail: arkadiusz.mnich@tauron-wytwarzanie.pl

7. Termin ważności oferty: 30 dni.
8. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach przeprowadzenia wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.

9. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: swoz@tauron.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

10. W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy;
Załącznik nr 3 - Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferen

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się