Świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Jastkowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 100 dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Jastkowie, Gmina Jastków w okresie od 01.09.2018 r. do 31.07.2019 r.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy maksymalnie 100 dzieci. Dostawa wyżywienia odbywać się będzie w 2 turach dla 75 dzieci do Przedszkola Samorządowego w Jastkowie oraz 25 posiłków do Szkoły Podstawowej w Jastkowie al. Warszawska 43 (do końca grudnia). Po upływie niniejszego terminu dowóz posiłków dla 100 dzieci będzie dostarczany do budynku nowego przedszkola przy ul. Lubelskiej 3 .
3. Wartość kaloryczna posiłków: 1200-1450 kcal.
4. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach: śniadania -godz. 8:00, obiad i podwieczorek -godz. 12:30.
5. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj.: (01.09.2018 r. do 31.07.2019 r. - 230 dni tj. 23000 śniadań; 23000 obiadów dwudaniowych; 23000 podwieczorków).
6. Produkt w dziennym jadłospisie musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1154) oraz musi obejmować: śniadanie - zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko - pochodne, kanapka, herbata itp.; obiad - zupa, drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. -surówka, kompot lub napój; podwieczorek - kanapka lub ciasto i desery mleczne, owoce (w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata lub napój mleczny itp.: woda mineralna. Napoje przygotowane na miejscu muszą być słodzone cukrem w ilości nieprzekraczającej 10 g cukrów w 250 ml produktu
gotowego do spożycia. Do smażenia należy używać olej rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%. Zupy, sosy należy sporządzać z naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników.
7. Wykonawca najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycje jadłospisu na okres kolejnego miesiąca, zamawiający ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie.
8. Posiłki muszą być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.
9. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci.
10. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki zbierane będą w następnym dniu dostawy posiłków.
11. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
12. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
13. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
14. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy. Rozliczenie finansowe Wykonawcy za usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.
16. Cena jednostkowa posiłku winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
17. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
18. W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia Wykonawcy.
19. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, że osoby wykonujące następuję czynności: - dostawa cateringu
- przygotowywanie posiłków powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się