Wykonanie ekspertyzy dotyczącej odstępstw i zasad użytkowania budynku Oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach w zakresie Ppoż. oraz przeprowadzenie uzgodnień z komendantem właściwej jednostki straży pożarnej.

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej odstępstw i zasad użytkowania budynku Oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach w zakresie P.Poż. oraz przeprowadzenie uzgodnień z komendantem właściwej jednostki straży pożarnej
Opis: I. Sporządzenie - przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - ekspertyzy ppoż. w zakresie ujawnienia wszystkich niezgodności występujących – na dzień dzisiejszy - w siedzibie Oddziału terenowego UDT w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w stosunku do obowiązujących przepisów ppoż. dopuszczających budynek UDT wraz z przyległym terenem Urzędu do jego bezpiecznego użytkowania (w treści opracowania w/w ekspertyzy należy uwzględnić szacunkowe wyliczenia kosztów ich usunięcia).

II. Przeprowadzenie uzgodnień z komendantem właściwej jednostki straży pożarnej dopuszczenia odstępstw i zasad użytkowania budynku.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Referencje (proszę o załączenie min. 2 listów referencyjnych)
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (90 dni od podpisania umowy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT, proszę potwierdzić)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.)
offer_value (Wartość oferty)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2018 | 18:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji budynków

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.