Dostawa zamrażarek skrzyniowych dla Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

» Opis zapytania

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39711120-6 (zamrażarki).
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarek skrzyniowych, zwanych dalej „urządzeniami” dla Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
3. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w załączniku nr 1b do SIWZ.
4. Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń w ilości 5 szt. wraz z podłączeniem w celu sprawdzenia ich działania.
5. Urządzenia muszą:
1) być fabrycznie nowe tzn. nie używane przed dniem dostarczenia (wymagane jest aby nie posiadały wad fizycznych i prawnych), kompletne, gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji,
2) zostać dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,
3) być oznakowane (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t. j. Dz. U. 2016r poz. 542 z późn. zm.),
4) w przypadku, gdy są produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 września 2012r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2012r. poz. 1203 z późn. zm.) posiadać:
a) dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które zawierają informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;
b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która zawiera tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię;
c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
- zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.
6. Gwarancja producenta na urządzenia wynosi 24 miesiące, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
7. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy.
8. Przedstawiciel Zamawiającego odmówi odbioru dostarczonych urządzeń, w przypadku:
1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonych urządzeń a przedstawionymi w ofercie,
z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy,
2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej ich użycie w pełnym zakresie.
9. W przypadkach określonych w pkt. 8 przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 6 projektu umowy, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania urządzeń, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego dostarczenia urządzeń zgodnych ze złożoną ofertą i/lub sprawdzenia działania urządzeń. Jeżeli termin dostawy i/lub sprawdzenia działania urządzeń przekroczy termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 projektu umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy.
10. Zamawiający informuje, że zamówienie będzie w 85% finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; projekt: „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”. Nr umowy/decyzji: POIS.02.04.00-00-0021/16; nr zadania II. 1.5.5.
11.Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia - art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty. 12.Szczegóły zamówienia podane są w rozdz. III i IV SIWZ oraz załącznikach do SIWZ nr 1a (formularz cenowy), nr 1b (opis przedmiotu zamówienia) i nr 4 (projekt umowy). 13.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1030)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.