Budowa masztu z kamerą wraz z infrastrukturą w leśnictwie Warblewo, Nadleśnictwa Polanów – w formule zaprojektuj i wybuduj

» Opis zapytania

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakres prac do wykonania w zadaniu: „Zaprojektuj i wybuduj –system
monitoringu ppoż w Nadleśnictwie Polanów.
1) Temat: Zaprojektowanie oraz budowa masztu z kamerą wraz z infrastrukturą w leśnictwie Warblewo, Nadleśnictwa Polanów – w formule zaprojektuj i wybuduj
2) Lokalizacja: Działka nr 306/3 obręb ewidencyjny Warblewo, gmina Polanów, oddział leśny 306a. (w pobliżu istniejącej dostrzegalni przeciwpożarowej)
3) Zakres zamówienia ( opis ogólny)
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową stalowej wieży/ masztu przeciwpożarowego wraz z osprzętem elektrycznym i elektronicznym (systemem kamer i urządzeń towarzyszących wraz z radiolinią w paśmie licencjonowanym) na potrzeby ochrony ppoż. kompleksów leśnych Nadleśnictwa Polanów. Nadleśnictwo Polanów dysponuje dokumentacją geologiczną oraz Decyzją o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wszystkie inne Decyzje, Uzgodnienia, mapy niezbędne dla uzyskana ww. prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę leży po stronie Wykonawcy.
Wysokość całkowita wieży wynosi około 49,0m (wysokość nie może przekraczać 50,0m).
Maszt/ wieża projektowana jest z myślą o bezpiecznej, łatwej oraz szybkiej obsłudze kompleksów leśnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na kompletną konstrukcję składają się: trzon stalowy masztu/wieży (konstrukcja szkieletowa – wszystkie elementy ocynkowane ogniowo), oraz osprzęt elektroniczny i elektryczny (zestaw kamerowy, system detekcji dymu, systemu transmisji danych – radiolinia punkt-punkt, SSWiN na wieży tj. centralę alarmową i czujki ruchu oraz system zasilania powyższych elementów tj. panele fotowoltaiczne o mocy około 1 kW (w zależności od potrzeb) oraz system magazynowania energii w postaci dwóch akumulatorów żelowych o pojemności około 450 A/h każdy - zapewniający poprawną pracę systemu . System elektroniczny musi być zaprojektowany i wybudowany w sposób umożliwiający transmisje obrazu i danych do budowanej siedziby Nadleśnictwa Polanów. System ten musi gwarantować możliwość połączenia ze stanowiska PAD Nadleśnictwa. System PAD wyposażony będzie w jeden z podsystemów informatycznych do zarządzania obrazem, z modułem umożliwiającym ręczne sterowanie (joystickiem) systemem kamerowym w sześciu stopniach swobody, z modułem odpowiedzialnym za odbiór transmisji wizyjnej i pokazywanie obrazu operatorowi w rozdzielczościach min. HD na monitorach wielkoformatowych, moduł umożliwiający zarządzanie alarmami generowanymi przez systemy detekcji dymu itp.

Zakres zamówienia (opis szczegółowy):
Maszt/Wieża: Maszt/Wieża obserwacyjna stalowa przeciwpożarowa w konstrukcji kratownicowej przestrzennej (przekrój wieży stanowić będzie trójkąt równoboczny lub inny wielokąt foremny), ocynkowana ogniowo, o wysokości około 49 m n.p.t. (oczekiwana przez Inwestora wysokość wynosi 49,0m n.p.t.), podzielona na segmenty (podesty spocznikowe oraz pomost obsługowy służący do montażu i konserwacji kamery i inny niezbędny osprzęt). Cała wieża oparta na płycie fundamentowej, ławach fundamentowych lub stopach fundamentowych. Komunikację pionową pomiędzy pomostami stanowić będzie drabina komunikacyjna wraz z koszem ochronnym, usytuowaną na zewnątrz lub wewnątrz wieży/ masztu.

4) Wytyczne i wymagania dla przedmiotu zamówienia
4.1. Branża budowlana -konstrukcyjna
- wydania warunków zabudowy dla nowo planowanego do budowy masztu –INWESTOR POZYSKAŁ JUŻ WARUNKI ZABUDOWY (decyzja LCP)
- wykonanie mapy do celów projektowych obejmującej swym zakresem wszystkie elementy planowanej do wykonania budowy masztu wraz z zagospodarowaniem terenu i z towarzyszącą infrastrukturą teletechniczną (mapa dla nowo projektowanego masztu)
- opracowanie dokumentacji geotechnicznej zgodnie z rozporządzeniem sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463), przyjmując II kategorię obiektu budowlanego (badania gruntu, opinia, projekt geotechniczny), INWESTOR POZYSKAŁ JUŻ BADANIA GEOTECHNICZNE
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) niezbędnej do złożenia wniosku o PNB dla budowy nowego obiektu –masztu ppoż zgodnie z ogólnymi wytycznymi wskazanymi w punkcie powyżej,
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu uwzględniającego wykonanie ogrodzenia oraz trasy teletechnicznej zgodnie z wytycznymi wskazanymi w punkcie powyżej,
- sporządzenie / opracowanie innych wymaganych przepisami uzgodnień, opracowań i załączników dla skompletowania i przedłożenia do urzędu celem ubiegania się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla planowanej do budowy wieży/ masztu wraz z instalacją teletechniczną,
- wybudowanie masztu na podstawie opracowanego wcześniej i uzgodnionego z inwestorem projektu budowlanego. Maszt winien być wykonany w standardzie i z uwzględnieniem wytycznych wskazanych w punkcie powyżej,
- wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie z opracowanym projektem zagospodarowania,
- wykonanie ogrodzenia masztu zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w punkcie powyżej,
- sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej po zakończeniu budowy (w tym m.in. protokół z badań i pomiarów instalacji odgromowej, opracowanie operatu geodezyjnego z pomiarów pionowości i kąta skręcenia trzonu masztu, opracowanie protokołu z dokręcenia połączeń śrubowych, protokół z rektyfikacji sił w odciągach linowych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności materiałów użytych do wykonania prac, itp.),
- pozyskanie pozwolenia na użytkowanie dla nowo wybudowanego obiektu zgodnie z wytycznymi i wskazaniami decyzji o pozwoleniu na budowę,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu wszelkich robót budowlanych, w tym także utylizacja powstałych w trakcie robót –odpadów,

4.2. Wymagania dla nowo projektowanego masztu/ wieży
Grunt i fundamenty
Dogęszczenie gruntu poniżej poziomu posadowienia przed wykonaniem betonu podkładowego, dno przegłębionego wykopu zagęścić mechanicznie do Is≥0,90 (minimalna miąższość zagęszczonego gruntu to 0,5m),

Zasypka fundamentu: zasypkę należy wykonać z wykorzystaniem gruntu rodzimego (piasków średnich i drobnych), z domieszaną pospółką, tak aby uzyskać stopień zagęszczenia zasypki Is≥0,95.
W celu sprawdzenia poprawności wykonania robót ziemnych, należy wykonać badania zagęszczenia gruntu, pomiary należy wykonywać na bieżąco podczas prac (np. sondą dynamiczną SD-10); z prac należy sporządzić protokoły badań zagęszczenia gruntu.
• Fundament należy wykonywać na podkładzie z chudego betonu C12/15 (B15) o grubości 15 cm.
• Trzon masztu posadowiony zostanie na monolitycznym żelbetowym fundamencie, wykonanym na placu budowy. Fundamenty odciągów linowych wykonać podobnie lub wykonać jako prefabrykowane z dostawą na budowę,
• Beton fundamentów: ze względu na klasę ekspozycji, uwzględniającą wymaganą trwałość betonu w rzeczywistych warunkach użytkowania (klasy: XC2, XF1, XA1), przyjęto beton C30/37 (B37).
• Niwelacja kotwy fundamentowej (pierwszego połączenia kołnierzowego) – wymagana dokładność niwelacji e k,dop = 1,0 mm,
• Wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie betonu wykorzystanego na fundamenty wieży (wg PN-EN 12350 części 1, 2, 7; PN-EN 12390 części 1, 2, 3, 7; PN-EN 206:2014) badanie po 3 dniach oraz po 28 dniach od dnia wbudowania betonu (po 3 próbki dla każdego badania) – szczegóły należy uzgodnić z inwestorem.
• Fundamenty należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez pomalowanie ich masami asfaltowymi (rozpuszczalnikowymi) – minimum dwie warstwy (podkład + warstwa wierzchnia lub środek dwuskładnikowy) (wg PN-B-24620:1998/Az1:2004). Nie dopuszcza się wykorzystywania izolacji przeciwwilgociowych wodorozpuszczalnych.

Konstrukcja masztu
• Projektowany maszt będzie przestrzenną, stalową konstrukcją kratową o wysokości całkowitej max H=49m (najwyższy punkt konstrukcji masztu),
• Przekrój poprzeczny na całej wysokości jest trójkątem równobocznym lub wielokąt o stałej lub zmienne długości boków.
• maszt bezobsługowy (bez stałej obsługi), z drabiną włazową i zaplecznikiem i drabiną kablową na całej wysokości oraz wspornikami pod planowane urządzenia (anteny i kamerę) oraz odgromnikiem i pomostami spoczynkowymi,
• Konstrukcję należy zaprojektować w oparciu o aktualnie obowiązujące normy PN-EN, a w szczególności o PN-EN 1993-3-1:2008, PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1997-1:2008. Maszt musi spełniać wymogi wytrzymałościowe jak dla II klasie niezawodności wg. PN-EN 1993-3-1:2008.
• Nośność masztu (w stanie granicznym nośności) musi zapewnić bezpieczne przeniesienie wszystkich montowanych na maszcie urządzeń, wsporników, kabli oraz zapewniać "zapas" nośności nie mniejszy niż 10% (dopuszczalne wytężenie elementów wieży - max 90%).
• Wychylenie obliczeniowe masztu (w stanie granicznym użytkowalności) - dopuszczalna odchyłka 1/100 wysokości masztu.
• Konstrukcję należy wykonać zgodnie z wymogami norm dotyczących wykonania konstrukcji stalowych: PN-EN 1090-1+A1:2012 i PN-EN 1090-2+A1:2012 /Ap1:2014-09P przyjmując klasę wykonania EXC3 lub PN-B-06200:2002/Ap1:2005 przyjmując 2 klasę wykonania.
• Odciągi linowe należy wykonać z liny jednozwitej konstrukcji T1x19 o wytrzymałości drutu min. 1570 MPa. Odciągi linowe mocować górą i dołem za pośrednictwem normalizowanych zakończeń kielichowych typu G416, G417.
• Wszystkie nowo projektowane konstrukcje stalowe, wchodzące w skład masztu oraz jego elementów pomocniczych, należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Grubość powłoki cynkowej ustalono zgodnie z PN-EN-ISO 1461:2011 oraz PN-EN ISO 14713-1:2010 – przyjęto wymaganą minimalną średnią grubość powłoki równą 85μm. Złącza śrubowe, u-złącza (cybanty), stosowane do łączenia elementów, należy stosować wyłącznie ocynkowane ogniowo (PN-EN-ISO 1461:2011). Nie dopuszcza się elementów nieocynkowanych lub ocynkowanych galwanicznie.
• Po zakończeniu montażu masztu, należy sporządzić następujące protokoły:
protokół z dokręcenia śrub na wieży, protokół z Przeprężanie lin odciągowych, protokół z rektyfikacji sił w odciągach linowych, protokół z pomiarów geodezyjnych konstrukcji (operat techniczny): - pomiarów pionowości konstrukcji: dopuszczalne wychylenie konstrukcji H/1000 na każdej wysokości; dopuszczalne wychylenie (wypadkowe) na szczycie konstrukcji stalowej w dop. = 3,1 cm (na niższych wysokościach – analogicznie),
- pomiar niwelacji fundamentów (w celu oceny osiadań), dopuszczalna odchyłka niwelacji: fundamentów e f.dop = 1,5 cm.

Wyposażenie masztu
• Drabina włazowa o szerokości 0,5 m
• Drabina włazowa wyposażona w system asekuracji wejścia w formie zaplecznika o szerokości / głębokości min. 65cm
• drabina kablowa o szerokości min. 0,2 m, wykonana z kątowników,
• pomost obsługowy (dookólny) na szczycie – pomost wypełniony kratką pomostową masztu (szerokość kraty pomostowej –min 0,5m),
• pomosty spocznikowe –max. co 20m wysokości masztu - wypełniony kratką pomostową,
• wsporniki podantenowe - 3 wsporniki z rur fi 70,6/3,2 o długości ok. 0,8m przewidziane do montażu na szczycie masztu,
• zabezpieczenie masztu przed dostępem osób postronnych – ogrodzenie z drutem kolczastym,Instalacja odgromowa
Maszt wyposażony w sztycę odgromową, montowaną na szczycie masztu. Odprowadzenie wyładowania będzie odbywać się poprzez konstrukcję masztu i zwody do ziemi. Uziemienie wykonać jako otokowe lub mieszane –zgodnie z opracowanym przez wykonawcę projektem. Wymagana oporność instalacji odgromowej w gruncie to maksymalnie 20 Ohm (z uwzględnieniem współczynnika poprawkowego Kp – zależnie od ustalonych warunków gruntowych).
Ogrodzenie i zagospodarowanie
Trzon masztu zostanie ogrodzony w obrysie wymiarach 5 x 5m. Każdy odciąg będzie ogrodzony w obrysie 2x5m. Ogrodzenie o wysokości 1,8m, wypełnione siatką stalową (oczko 50 x 50 mm, drut∅2 mm). Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe lub należy stosować elementy ze stali nierdzewnej.
Słupki ogrodzenia wykonane z RK 60 x 40 x 2,0 mm lub RO ∅60,3/2,9 mm o wysokości 2,6 m (zabetonowane w gruncie na około 0,8 m, beton C20/25), dodatkowo słupki narożne stężone zastrzałami w dwóch kierunkach. Na szczycie słupków należy wykonać wsporniki o długości 0,4 m (pod kątem 450 – pochylone do wewnątrz ogrodzenia) z 3 rzędami drutu kolczastego. W słupkach należy wykonać otwory (min. Ø8mm) ponad obrzeżami dla odprowadzenia ew. wody/lodu gromadzącego się wewnątrz słupka, dodatkowo słupki od góry powinny być zabezpieczone przed napływaniem wody do środka profilu stalowego (daszek lub kapsel z PVC – zależnie od sposobu zamocowania wspornika drutu kolczastego).
Furtka w ogrodzeniu masztu i odciągów linowych o szerokości 1,0 m, wykonana z elementów, jak ogrodzenie lub RK 40 x 20 x 2,0 mm, wypełniona siatką (jak ogrodzenie), zamykana na kłódkę (odporna na działanie warunków atmosferycznych). Do zamknięcia furtki i klapy na drabinie włazowej należy użyć kłódki systemowej (dwie kłódki zamykane tym samym kluczem). Dokładną lokalizację furtki można ustalić z inwestorem podczas wykonywania ogrodzenia. Cały teren, na którym wykonywane będzie zagospodarowanie terenu (czyli w obszarze fundamentów trzonu masztu i odciągów) należy zagęścić (Is≥0,95). Teren wewnątrz ogrodzenia należy wyłożyć dwuwarstwowo geowłókniną polipropylenową (PN-EN 13251+A1:2015-04, PN-EN 13252+A1:2015-04) oraz obsypać kruszywem łamanym 0/31,5 mm (PN-EN 13242+A1:2010 lub PN-EN 13043:2004/Ap1:2010P) o grubości 10cm.
Pod całym ogrodzeniem (z przerwą na furtkę) należy ułożyć obrzeża chodnikowe (betonowe) o wymiarach 80 x 300 x 1000 mm lub 80 x 300 x 750 mm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 10 cm.

4.3. Branża instalacyjna i monitoring ppoż.
Opis systemu TV:
a) Opis wymaganego systemu telewizyjnego jakości HD:
- Zestaw urządzeń do wczesnego wykrywania pożarów na terenach leśnych musi obejmować głowice obrotowe z zespołem wizyjnym w jednej hermetycznej obudowie,
- Niezbędne układy zasilania z ochroną przed przepięciami,
- Dedykowany panel sterujący zintegrowany z 3 osiowym joystickiem, zapewniający pełną obsługę urządzeń systemu
- Monitory kolorowe (telewizory) LCD LED, Full HD z wejściami HDMI 1.3 lub HDMI 1.4 (przekątna ekranu minimum 39”).
- Urządzenia muszą umożliwiać prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km w sprzyjających warunkach atmosferycznych przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu i trwałości mechaniki. Elementy montowane na zewnątrz pomieszczeń muszą gwarantować właściwą pracę przy pełnym zakresie wilgotności względnej powietrza (od 0 do 100 %) w zakresie temperatur od –10°C do +50°C i być odporne na czynniki atmosferyczne (opady, silny wiatr). Głowica (napędy) i zespół wizyjny (kamera i obiektyw) muszą być zintegrowane i stanowić zwartą konstrukcję w jednej hermetycznej obudowie. Obudowa z zespołem wizyjnym musi być mocowana w pozycji stojącej. Stopa obudowy musi być przykręcana do platformy wieży, a żaden fragment mocowania urządzenia nie może przesłaniać widzenia kamery. Osłona zespołu optycznego musi być wykonana ze szkła. Urządzenia muszą być przystosowane do transmisji radiowej sygnału wizji i sterowania, cyfrowym łączem radiowym przeznaczonym do pracy w paśmie wolnym, w jakości HDTV, z zabezpieczeniem przed możliwością niezamierzonego pozostawienia urządzeń w pracy. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na PC lub innego typu komputerach. W żadnym znaczeniu nie traktuje się, jako komputer PC sytemu typu embedded, czyli dedykowanego pod konkretne zastosowanie systemu mikroprocesorowego.
- Automatyczny system wykrywania dymu ma wspomagać pracę obserwatora w PAD, analizując obraz z kamer celem wykrycia dymu.

b) Wymagania szczegółowe dla kamery HD w skład której wchodzi głowica obrotowa i zespół wizyjny (kamera, obiektyw), przeznaczonej do montażu na wieżach:
- głowica obrotowa bez ograniczeń obrotu n x 360o dla ruchu panoramicznego, z Regulacją położenia pionowego osi optycznej w zakresie +10o do -20o lub więcej, przystosowana do pracy w zewnętrznych warunkach otoczenia, w temp. -10o C do +50o C,
- prędkość obrotowa w ruchu automatycznym dostosowana do długości ogniskowej, zapewniająca płynność przesuwu (bez szarpania) i dobrą czytelność obrazu (płynność), przy maksymalnej długości ogniskowej, ok. 10 minut jeden obrót,
- szybkie osiąganie zadanego położenia kątowego, czas szybkiego półobrotu poniżej 30 sekund,
- stałe wyświetlanie kątów położenia osi optycznej z dokładnością do 1 stopnia, a w przypadku zbliżeń do 0,1 stopnia,
- posiadanie funkcji zaprogramowanego automatycznego śledzenia horyzontu
- łatwa w montażu i demontażu o masie poniżej 6 kg,
- posiadanie zamontowanego na stałe uchwytu do linki asekuracyjnej,
- posiadanie osłony zespołu optycznego wykonanego ze szkła z systemem odparowywania szyby (grzałka),
- kamera cyfrowa (kolorowa) CMOS Full HD z optyczną stabilizacją obrazy, zapewni format sygnału wizji HDTV (1080i/60 lub 1080p/60) w proporcjach 16:9, z zastosowaniem przetwornika powyżej 2000000 pikseli
- posiadanie minimum 30 krotnej zmiany długości ogniskowej i minimalnego kąta obserwacji poniżej 2,5 stopnia (hor.) w trybie wyświetlania 1080,
- kamera zapewni prawidłową obserwację przy dużym kontraście oświetlenia nieba i lasu,
- posiadanie funkcji załączania kompensacji wstecznego oświetlenia,
- posiadanie możliwości zmiany wzmocnienia współczynnika korekcji Gamma, dla uzyskania lepszej jakości obrazu w trudnych warunkach oświetlenia
- posiadanie zdolności przełączania z trybu AUTO FOCUS na tryb MANUAL FOCUS klawiszem z dedykowanej klawiatury,
- posiadanie cyfrowego powiększenia min. x 5.
- posiadanie funkcji korekcji mgły
- głowica obrotowa i zespół wizyjny musi posiadać możliwość ręcznego zdalnego sterowania za pomocą dedykowanego pulpitu sterującego wszystkimi funkcjami, w tym szczególnie wymienionymi w punktach 12 do 17, w celu zapewnienia dostosowania przez operatora systemu optymalnych nastaw parametrów urządzeń do aktualnych warunków i zapotrzebowania,

c) Wymagania funkcjonalne dla urządzeń systemu:
- możliwość definiowania sektorów szybkiego ruchu
- możliwość zaprogramowania minimum dwóch tras obserwacji automatycznej
- funkcja szybkiego przeglądu terenu
- możliwość szybkiej orientacji kamery na wskazany kąt
- pamięć minimum 5 pozycji dla każdej z kamer z możliwością szybkiego podglądu,
- zapamiętywanie aktualnej pozycji i jej przywoływanie w dowolnym czasie,
- automatyczne dostosowanie parametrów pracy do aktualnych warunków obserwacji,
- wyświetlanie kierunku obserwacji (kąty położenia osi optycznej) i zaprogramowanych nazw własnych obiektów terenowych (nie za pomocą komunikatów OSD na ekranie monitora),
- obraz (sygnał wizji HD) musi być wyświetlany w sposób płynny bez zauważalnych opóźnień, w rozdzielczości 1080i/60 lub 1080p/60 dla zestawu HDTV, w którego skład wejdą 4 monitory kolorowe (telewizory) Full HD, LCD LED z wejściem HDMI 1.3 lub HDMI 1.4 o przekątnej minimum 39 cali.
- obraz w ruchu automatycznym musi być wyświetlany w sposób ciągły i płynny, dla zestawu HDTV
- zestaw zapewni płynność i czytelność obrazu w ruchu, także przy maksymalnej długości ogniskowej
- dedykowany pulpit sterujący, zapewniający zdalną, szybką zmianę parametrów pracy kamer, zintegrowany z 3 osiowym profesjonalnym joystickiem.
- osoba obsługująca musi mieć możliwość pełnego ręcznego sterowania kamerą (kierunek poziomy i pionowy, ogniskowa, ostrość, kompensacja wstecznego oświetlenia i innymi funkcjami kamery i głowicy obrotowej),
- zestaw będzie pracował w trybie automatycznym, będzie umożliwiał zaprogramowanie minimum 2 tras obserwacji automatycznej,
- zestaw będzie posiadał możliwość regulacji prędkości obrotu w kierunku poziomym,
- zestaw automatycznie dostosuje prędkość obrotu w poziomie do aktualnie nastawionej ogniskowej obiektywu,
- zestaw automatycznie dostosuje pionowy kierunek obserwacji do kierunku poziomego podczas pracy w trybie automatycznym,
- zestaw będzie miał możliwość omijania podczas pracy w trybie automatycznym określonych sektorów,
- urządzenia (kamery) na wieżach będą automatycznie wyłączane bez udziału personelu po stwierdzeniu braku obsługi po upływie 1 godziny,
- sterowanie ręczne odbywać się będzie w czasie rzeczywistym,
- sterowanie za pomocą dedykowanej klawiatury, wszystkie funkcje uruchamiane za pomocą przycisków, opisanych w sposób sugerujący ich przeznaczenie,

d) Pozostałe wymagania dla inwestycji
- sterowanie systemem musi odbywać się bez widocznych opóźnień,
- urządzenia systemu powinny posiadać niezbędne zabezpieczenia przed przepięciami,
- zestaw musi współpracować z systemem automatycznego wykrywania dymu i Leśną Mapą Numeryczną
- menu urządzeń w języku polskim,
- instrukcje w języku polskim,
- wykonawca wykona również niezbędną do realizacji zamówienia dokumentację oraz uzyska konieczne do wykonania zamówienia uzgodnienia i pozwolenia w tym wnioski do UKE.
- niezwłocznie po wykonaniu montażu i uruchomieniu systemu Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie w siedzibie Zamawiającego osób wskazanych przez Zamawiającego (co najmniej 2 pracowników nadleśnictwa) w zakresie obsługi i administracji przedmiotu zamówienia,
- okres obserwacyjny zawiera się w okresie od 1 marca do 30 września.

e) Wymagania szczegółowe dla systemu automatycznego wykrywania dymów:
- program do automatycznego wykrywania dymów, ma za zadanie wspomaganie obserwatora, w momencie wykrycia dymu kamera powinna się ustawić na obszar, w którym wykryto zagrożenie, zawiadomić sygnałem dźwiękowym oraz określić koordynaty miejsca. Każdy tak zgłoszony alarm jest zapisywany i możliwy do zweryfikowania przez obserwatora, dodatkowo system umożliwia lokalizację z jednej kamery,
- praca w środowisku lokalnym – do prawidłowego działania modułu automatycznego wykrywania dymu oraz całego systemu, nie jest potrzebne podłączenie do sieci Internet,
- wykrycie dymu w programie odbywa się całkowicie automatycznie – do wykrycia dymu nie są potrzebne jakakolwiek czynności ze strony użytkownika, w szczególności zatrzymanie kamery bądź inne sposoby wskazania dymu przez użytkownika,
- program umożliwia definiowanie obszarów, w których system będzie przeprowadzał detekcje dymu ustawiając uprzednio ostrość kamery na z góry ustaloną wartość. Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości opisanej ostrości. Opisana funkcjonalność ma uniemożliwić automatyczne ustawianie ostrości na obiekty położone blisko kamery, np.: odgromniki,
- program pozwala na sterowanie „ręczne” kamerą/kamerami (bez użycia pulpitu sterującego) - Użytkownik steruje kamerą - zmienia położenie kamery w górę i w dół, w lewo i w prawo, zmniejsza i zwiększa przybliżenie, zatrzymuje kamerę. Efektem jest zmiana wyświetlanego obrazu zgodnie z poleceniami przekazywanymi do kamery. Nie jest dopuszczalne występowanie widocznych opóźnień w reakcji kamery na sterowanie przez użytkownika,
- program obsługuje Standard Leśnej Mapy Numerycznej – w programie wyświetlona jest Leśna Mapa Numeryczna obserwowanego obszaru (zasięg terytorialny nadleśnictwa) stworzona na podstawie plików ESRI Shapefile dostarczonych przez Zamawiającego. Program obsługuje co najmniej następujące warstwy LMN:
• Leśnictwa
• Sytuacja
• Oddziały
• Wydzielenia
• Opisy oddziałów
• Opisy wydzieleń
• PNSW
• Komunikacja
• Punkty PPOŻ
- aplikacja daje użytkownikowi możliwość wyświetlenia informacji o wydzieleniu – po wskazaniu na mapie wydzielenia, wyświetlany jest jego opis taksacyjny, w szczególności informacje o drzewostanie (skład gatunkowy, wiek, zadrzewienie, itp.),
- zamiana i ponowne załadowanie do programu warstw skutkuje przebudowaniem wyświetlanej mapy zgodnie z danymi zawartymi w plikach źródłowych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zamiennie map cyfrowych typu: jpg, tiff, itp. . Zamawiający nie dopuszcza także wykorzystania serwisu WMS jako jedynego źródła mapy - mapa zasadnicza musi być generowana bezpośrednio przez program na podstawie plików ESRI Shapefile
- program pozwala zmieniać skalę wyświetlanej mapy – „przybliżać i oddalać”,
- aplikacja ma możliwość wyświetlenia map tematycznych LMN, w szczególności mapy drzewostanowej i mapy przeciwpożarowej,
- mapa obserwowanego terenu wyświetlana jest dynamicznie w zależności od skali – przy małym przybliżeniu wyświetlane są ogólne informacje (między innymi granice leśnictw, główne drogi, większe miejscowości), po powiększeniu pojawiają się między innymi numery oddziałów, punkty PPOŻ oznaczone symbolami zgodnymi ze Standardem Leśnej Mapy Numerycznej, przy dużym powiększeniu widoczne są między innymi granice wydzielenia,
- skale, w których pokazywane/ukrywane są poszczególne warstwy na mapie dobrane muszą być w taki sposób, aby zapewnić czytelność mapy – nie jest dopuszczalne przesłanianie elementów mapy przez wyświetlenie zbyt dużej liczby obiektów szczegółowych,
- Program zapewnia współpracę z aplikacją mobilną, instalowaną na urządzeniach typu smartfon/PDA z systemem Android wyposażonych w odbiornik GPS oraz GSM (Zamawiający posiada tego typu urządzenia), charakteryzujące się następującą funkcjonalnością:
• Wyświetlanie map na podstawie danych Standardu Leśnej Mapy Numerycznej, m. in. mapy gospodarczej, drzewostanowej itp.
• Dostęp do informacji o wydzieleniach (opis taksacyjny, system planów).
• Pomiary GPS: edycja mapy numerycznej, pomiary uśrednione, ciągłe i pojedyncze z możliwością zapisu.
• Pomiary GPS z wykorzystaniem dalmierza laserowego z możliwością zapisu.
• Wyszukiwanie adresów leśnych.
• Odbieranie z serwera i wyświetlanie informacji o pożarach, wysyłanych przez operatora z PAD.
• Ciągłe, automatyczne wysyłanie własnej pozycji na serwer w celu umożliwienia obserwatorowi w PAD zlokalizowanie swojego aktualnego położenia (aplikacja do wykrywania dymów w PAD automatycznie po odebraniu pozycji od aplikacji mobilnej wyświetla położenie wszystkich użytkowników mobilnych na mapie w czasie rzeczywistym).
- aplikacja zapewnia podgląd obrazu z kamer oraz widok obserwowanego obszaru na mapie,
- oddzielne okna dla obrazu z kamer i dla widoku mapy – możliwość przełączania,
- możliwość zapisu obrazu z kamery na dysku i zgłoszonych alarmów (w postaci pliku wideo lub zrzutu klatki),
- oddzielne okno do wyświetlania informacji o pożarach (czas wykrycia oraz azymut), możliwość podglądu (po wybraniu zgłoszenia aplikacja wyświetla zapisany obraz ze zgłoszeniem) oraz edycji zgłoszonych pożarów (podgląd/usuwanie),
- możliwość definiowania obszarów nie podlegających wykrywaniu, np. miejsca stałego wydobywania się dymów,
- dodatkowa możliwość „ręcznego dodawania alarmów” do programu i zaznaczania ich na mapie
• poprzez naciśnięcie przycisku na dedykowanym pulpicie sterującym w przypadku kamer będących przedmiotem zamówienia,
• poprzez podanie azymutu dla uprzednio zdefiniowanych w programie wieżach z sąsiednich nadleśnictw,
- aplikacja, automatycznie po wyznaczaniu punktu przecięcia azymutów z dwóch wież, podaje w osobnym oknie współrzędne punktu przecięcia w układzie WGS 84 (EPSG:4326) oraz Poland CS92 (EPSG:2180) oraz podaje adres leśny wydzielenia, jeśli punkt przecięcia znajduje się na obszarze leśnym nadleśnictwa,
- program musi charakteryzować się wysoką skutecznością wykrywania dymu. Powinien znajdować co najmniej 80% dymów widocznych na obrazie z kamery. Program musi posiadać możliwość ręcznego zapisania obrazu z widocznym dymem, który nie został wykryty automatycznie w celu późniejszej oceny skuteczności algorytmu,
- program musi charakteryzować się niskim poziomem fałszywych alarmów – program nie może zgłaszać średnio więcej niż 10 alarmów z jednej kamery w ciągu godziny w początkowym etapie użytkowania. Wykonawca zapewni dostosowanie programu do lokalnych warunków pracy w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów. Przez fałszywy alarm rozumie się zgłoszenie, na którym nie jest widoczny dym,
- współpraca z aplikacją mobilną, instalowaną na urządzeniach typu smartfon/PDA z systemem Android wyposażonych w odbiornik GPS oraz GSM (Zamawiający posiada tego typu urządzenia), charakteryzującą się następującą funkcjonalnością wymaganie opcjonalne:
• Dostęp do informacji o wydzieleniach (opis taksacyjny, system planów)
• Wyświetlanie map na podstawie danych Standardu Leśnej Mapy Numerycznej, m.in. mapy gospodarczej, drzewostanowej itp.
• Pomiary GPS: edycja mapy numerycznej, pomiary uśrednione, ciągłe i pojedyncze z możliwością zapisu
• Pomiary GPS z wykorzystaniem dalmierza laserowego z możliwością zapisu
• Wyszukiwanie adresów leśnych
• Odbieranie z serwera i wyświetlanie położenia innych uczestników akcji PPOŻ (innych użytkowników oprogramowania) na mapie
• Ciągłe, automatyczne wysyłanie własnej pozycji na serwer w celu umożliwienia obserwatorowi w PAD zlokalizowanie swojego aktualnego położenia (aplikacja do wykrywania dymów w PAD automatycznie po odebraniu pozycji od aplikacji mobilnej wyświetla położenie wszystkich użytkowników mobilnych na mapie w czasie rzeczywistym)
- Minimalne parametry dla komputera obsługującego aplikację do wykrywania dymów: procesor Intel Core i7, pamięć ram 8GB, dysk twardy SSD o pojemności min. 100GB, dysk twardy o pojemności min. 1000GB, karta graficzna, karta dźwiękowa, karta sieciowa, , napęd DVD, wejście USB 3.0, system operacyjny Windows 7 Professional wersja 64 bitowa,
- możliwość odtworzenia oprogramowania – przekazanie wszelkich potrzebnych nośników oraz konfiguracji potrzebnych do samodzielne odtworzenia dowolnego elementu systemu, oprogramowanie rynkowe, przeszkolenie instalacji i konfiguracji.

Transmisji danych – radiolinia punkt-punkt:

• Bezprzewodowy przesył obrazu i sterowanie należy zrealizować przy wykorzystaniu pasma o częstotliwości licencjonowanej - gwarantującej min. przepustowość 200 Mb/s przy najniższych opłatach UKE.
• Bezprzewodowy przesył obrazu i sterowania ma zapewnić tę samą jakość obrazu i komfort sterowania, jak przy rozwiązaniach przesyłu i sterowania realizowanych przewodowo.
• Bezprzewodowy przesył obrazu i sterowanie ma odbywać się z wieży/dostrzegalni do siedziby Nadleśnictwie.
• Tor transmisyjny – wszelkie przekształcenia obrazu (kompresja) bez utraty jakości, bezstratna na całym przebiegu pracy systemu, od kamery do monitora obserwatora.
• Łączność radiowa przeznaczone do transmisji obrazu powinny przesyłać 200Mb dla potrzeb jednej kamery i dodatkowo 1Mb dla potrzeb transmisji głosu i nadzoru.
• Zalecane urządzenia techniczne do wykonania zadania powinny spełniać następujące warunki:
- profesjonalna radiolinia (składająca się z IDU i ODU), - długa bezawaryjna
praca,
- możliwość zdalnego nadzoru,
- duża przepustowość,
- duża odporność na zakłócenia,
• Wszystkie Modemy należy umieścić w szafkach typu rack z odpowiednim osprzętem zasilającym.
• Instalację radiolinii należy przeprowadzić jak na rysunku:

• Radiolinia powinna być z systemu radioliniowego, który obsługuje pasmo licencjonowane: urządzenia radiokomunikacyjne linii radiowych w służbie stałej typu punkt – punkt pasmo licencjonowane, zapewniające prawidłową i bezawaryjną pracę systemu, jednak nie gorszą niż w paśmie o podanej częstotliwości.
• Wszystkie elementy aktywne systemu radiowego muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, wyprodukowane w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od planowanej daty instalacji.
• System powinien oferować możliwość pracy w modulacji od QPSK do 2048QAM wraz z bezstratnym schematem zmiany modulacji.
• System powinien pracować z jak najwyższą dostępnością nie mniejszą niż 99,95%.

SSWiN: System sygnalizacji włamania i Napadu składać musi się z centralki alarmowej oraz czujników ruchu. System ten ma alarmować o niepożądanym wejściu na ogrodzony teren lub/i wieżę. System ten ma być połączony z centralką alarmową zlokalizowaną w nowej siedzibie Nadleśnictwa Polanów. Połączenie to ma gwarantować taką sama skuteczność alarmowania firmę ochroniarską o włamaniu jak system zainstalowany w ww. siedzibie Nadleśnictwa.

System zasilania: w związku z brakiem w planowanej lokalizacji wieży zasilania z sieci energetycznej, a wykonanie takiego przyłącza generowało by niewspółmiernie wysokie koszty, system zasilania osprzętu zamontowanego na przedmiotowej wieży musi oparty być o elementy wytwarzania energii odnawialnej i układ akumulatorów magazynujących wytworzoną w ten sposób energii. Zaleca się oparcie systemu zasilania na panelach fotowoltaicznych. Dopuszcza się jednak wykonanie układu hybrydowego opartego o ww. panele wspomagane turbiną wiatrową. Moc układu kształtować ma się na poziomie 1kW. Do magazynowania wytworzonej energii zaprojektować należy układ akumulatorowy umożliwiający zmagazynowanie energii w ilości umożliwiającej działanie systemu przez nie mniej niż 48 godzin. Proponowany układ akumulatorowy to dwa akumulatory żelowe o pojemności około 450 A/h każdy. Układ magazynowania energii należy zaprojektować w sposób taki, by był odporny na warunki atmosferyczne.

2. W przypadku koniecznym Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców do zaprezentowania oferowanych urządzeń i zastosowanych rozwiązań (podłączenie wraz z prezentacją działania systemu i weryfikacji poszczególnych funkcjonalności) w siedzibie Nadleśnictwa, celem stwierdzenia zgodności oferty z wymaganiami, w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza również weryfikację działania systemu w jednostce, w której system został już wcześniej zainstalowany przez Wykonawcę.
3. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) prace należy wykonać zgodnie z zawartą umową, niniejszą siwz oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, a także zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami,
2) Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów pochodzących z rozbiórek innych obiektów budowlanych, jak również innych materiałów powstałych, jako odpady,
3) roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w budownictwie,
4) wszelkie nazwy materiałów należy rozumieć, jako przykładowe – o parametrach pożądanych przez Zamawiającego; oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu, jakości, trwałości, funkcjonalności (w tym kosztów utrzymania) oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia,
5) jeżeli przedmiot zamówienia został w niektórych elementach wskazany przez Zamawiającego poprzez podanie standardu (marki handlowej lub jej odpowiednika) dopuszcza się do zastosowania (zaproponowania w ofercie) wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych – nie gorszych niż wskazany; wskazane parametry (charakterystyka) zastosowanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia; wskazanie marki lub nazwy producenta określa klasę produktu,
6) Wykonawcy zobowiązani są do zaproponowania w ofercie i dostarczenia rzeczy fabrycznie nowych, pochodzących z bieżącej produkcji oraz autoryzowanego źródła dystrybucji,
7) dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych w specyfikacji technicznej rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych, co m.in. wyraża się niedopuszczeniem przez Zamawiającego składania ofert wariantowych,
8) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w miejscu wykonywanej pracy.
9) Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia śmieci (powstałych w wyniku jego działań) z powierzchni, na której prowadzone będą prace budowlane; po zakończeniu robót budowlanych przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy,
10) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu atestów i aprobat technicznych na montowane materiały przed ich wbudowaniem,
11) do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu budowy wraz z jego dozorem, przez zabezpieczenie terenu budowy należy również rozumieć zapewnienie ochrony terenu przed wstępem osób nieupoważnionych (tj. podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym) oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą, np. poprzez zapewnienie dozoru terenu budowy (podstawa prawna: rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny przy wykonywaniu robót budowlanych
12) podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę rzeczowego zakresu prac.
4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Wymagania zatrudnienia zostały określone w załączniku nr 8 - wzór umowy i dotyczą w szczególności:
1) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
3) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
5. Podwykonawstwo
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
3) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
4) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5) Postanowienia pkt. 2 i 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

6) Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
7) Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającego wymagań określonych w SIWZ;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
8) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10) Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 4.
11) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
13) Obowiązek przedkładania kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie dotyczy:
a) umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy
brutto w sprawie zamówienia publicznego;
b) umów, których przedmiotem są usługi:
- ochrony placu budowy,
- sprzątania,
- wynajmu sprzętu i transportu,
- utrzymania placu budowy,
14) W przypadku, o którym mowa w ppkt 12 i 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
15) Postanowienia ppkt 1-14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
16) Pozostałe regulacje dotyczące Podwykonawstwa zostały uregulowane we wzorze umowy.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się