Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na założeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz synchronizacji przedmiotowych baz danych z bazami danych istniejącymi w PODGiK w Złotowie. Obiekt: obręb ewidencyjny 0001- Jastrowie, m. Jastrowie, położone w powiecie złotowskim, woj. wielkopolskie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niezbędnych działań administracyjnych, organizacyjnych i technicznych, które należy wykonać celem dostosowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w obszarze objętym warunkami technicznymi, będącymi załącznikiem nr 8 do SIWZ, do wymogów prawa i obecnych standardów technicznych z uwzględnieniem art. 4 ust. 1a pkt 3 , art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:
1) Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnie z przepisami Rozdziału 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.2101, t.j. ze zm.) oraz założeniami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938 t. j.)
2) Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).
3) Synchronizacja baz danych będących przedmiotem zamówienia z bazami danych założonymi w PODGiK w Złotowie, w sposób umożliwiający wykonywanie wydruków map zasadniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028 t. j.).
4) Wykonanie analizy dokładnościowej operatów technicznych pozyskanych z PZGiK w zakresie danych pomiarowych i obliczeniowych,
5) Przeprowadzenie uzgodnień z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu oraz wprowadzenie do bazy danych ewentualne uwagi i ustalenia dotyczące inicjalnej bazy danych GESUT.
6) Weryfikacja poprawności i zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz poprawności merytorycznej utworzonych baz danych.
7) Przekazanie baz danych BDOT500 oraz GESUT celem implementacji ich przez Zamawiającego do systemu informacji przestrzennej – GEO-INFO.
8) Sporządzenie dokumentacji w formie operatu technicznego.
9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne wraz z załącznikami – załącznik nr 8 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się