Dostawy środków czystości.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości, zwanych dalej w dokumentacji zamówienia „asortymentem”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego szacunkowe ilości zawiera załącznik do oferty, będący jednocześnie Formularzem cenowym. Ilości asortymentu podanego w kol. 3 załącznika do oferty służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy. 3. Ilość i rodzaj zamawianego asortymentu wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy Zamawiający dokona zakupu asortymentu o łącznej wartości mniejszej o 40% niż wartość umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (w okresie obowiązywania umowy) ilości zamawianego asortymentu w każdym rodzaju od wskazanej w kol. 3 załącznika do oferty maksymalnie o +/- 40%, przy czym łączna wartość zamówień nie przekroczy kwoty, o której mowa w Rozdz. XVII §6 dokumentacji zamówienia. 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) transportu asortymentu do obiektów, o których mowa w załączniku nr 3 do dokumentacji zamówienia; b) rozładunku asortymentu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w kol. 7 załącznika do oferty Producenta oraz nazwę własną oferowanego asortymentu. Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod ktorą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP. 6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu równoważnego w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego w kol. 2 załącznika do oferty. Zaoferowany asortyment równoważny musi charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż wyszczególnione w kol. 2 załącznika do oferty (odpowiednio do rodzaju asortymentu). Wykazanie równoważności zaoferowanego asortymentu równoważnego, zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy PZP, spoczywa na Wykonawcy. 7. Zamawiający wymaga, żeby dostarczony asortyment był: a) fabrycznie nowy, z datą ważności minimum 6 miesięcy od daty dokonania dostawy; b) zgodny co do opisu określonego w kol. 2 załącznika do oferty (odpowiednio do rodzaju asortymentu); c) opakowany w oryginalne opakowania producenta, gwarantujące zabezpieczenie jego elementów przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania, d) wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodne z przeznaczeniem. 8. Zamawiający wymaga, aby dostarczany asortyment posiadał aktualne atesty PZH /deklaracje zgodności/karty charakterystyki (odpowiednio do rodzaju asortymentu). 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymał w okresie trwania umowy stałe ceny jednostkowe netto w PLN, wskazane w kol. 4 załącznika do oferty (odpowiednio do rodzaju asortymentu), z uwzględnieniem postanowień Rozdz. XVII § 8 ust 3 dokumentacji zamówienia. 10. Wykonawca udzieli na dostarczony asortyment: a) 24-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta asortymentu. W przypadku, gdy gwarancja producenta asortymentu będzie krótsza od wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążącą dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę; b) 24-miesięcznej rękojmi za wady dostarczonego asortymentu liczonej od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się