Poprawa estetyki gminy Cisna poprzez budowę wiat przystankowo–wypoczynkowych przy szlakach komunikacyjnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiat przystankowo –wypoczynkowych przy szlakach komunikacyjnych W ramach zadania należy wykonać dla każdego obiektu: - pomiary geodezyjne z inwentaryzacją powykonawczą, - rozbiórkę istniejących wiat, - wykonanie fundamentu, - wykonanie wiaty, - wykonanie podłogi z kostki betonowej wewnątrz wiaty, - zamontowanie ławki i tabliczki pamiątkowej. Szczegółowy zakres prac zawierają projekt budowlany oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ. Zadanie polega na budowie 13 wiat przystankowo –wypoczynkowych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich, przebiegających przez Gminę Cisna. Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej, zapoznanie się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcie w cenie oferty wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, zgodnie z umową, SIWZ, technologią robót określoną Polską Normą. Zamawiający będzie posiadał opracowane i zatwierdzone projekty organizacji ruchu, które zostaną przekazane Wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszelkich oświadczeń, certyfikatów i dokumentów niezbędnych Inwestorowi, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2018 | 09:20


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Meble przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się