„Działania ochronne realizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”, obejmujące: 1. Działania na rzecz gatunku: żubr – poprawa warunków żerowania wewnątrz kompleksu leśnego poprzez koszenie traw i usunięcie nalotu drzew i krzewów na powierzchni 20 ha. 2. Działania na rzecz gatunku: orlik krzykliwy – Utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania rolniczego. Usunięcie drzew i krzewów (w razie potrzeby) koszenie z usuwaniem biomasy na powierzchni 8,3 ha.

» Opis zapytania

3.1.Zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu koszenia (w razie potrzeby z usunięciem biomasy) oraz usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach niżej opisanych zadań, ujętych w projekcie „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”:
a)Ochrona orlika krzykliwego - utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania rolniczego. Usunięcie drzew i krzewów (w razie potrzeby) koszenie z usuwaniem biomasy.
Usługa polegać będzie na usunięciu nalotów drzew i krzewów oraz koszeniu łąk z usunięciem biomasy, o powierzchni łącznej 8,3 ha, (w sytuacji wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, terenowych lub innych uzasadnionych okoliczności, powierzchnia ta może ulec zmniejszeniu) położonych w leśnictwie Pasieki w oddz.: 2Al, 7Ag, 17Cb, 19Bb.
Zalecenia dotyczące koszenia:
− termin realizacji usługi: jednokrotne koszenie, w terminie do 30.08.2018 r.
− wysokość koszenia - 5-10 cm od powierzchni gruntu,
− złożenie skoszonej biomasy w stogi lub do brogów,
− zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni,
- koszenie musi odbywać się z uwzględnieniem wszystkich założeń dobrej praktyki rolniczej.
W ramach realizacji usługi dopuszcza się użycie ciężkiego sprzętu, należy jednak unikać uszkodzenia gleby. Wskazane jest stosowanie ciągnika na kołach bliźniaczych co pozwoli ochronić glebę przed nadmiernym uszkodzeniem.
Wymaga się aby Wykonawca dysponował sprawnym sprzętem i narzędziami pomocniczymi oraz posiadał stosowne dla nich atesty.
Biomasa musi być zbierana ze wskazanych powierzchni, wywieziona lub pozostawiona w formie tradycyjnie wyglądających stogów. Usunięcie ściętej biomasy musi nastąpić w terminie do 2 tygodni po skoszeniu, a w uzasadnionych przypadkach w terminie dłuższym, niezwłocznie jednak po ustaniu przyczyn ze względu na które termin ten nie był przestrzegany. Miejsce składowania ściętej biomasy każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym.
b) Ochrona żubra - Działania na rzecz gatunku – poprawa warunków żerowania wewnątrz kompleksu leśnego.
Usługa polegać będzie na usunięciu nalotów drzew i krzewów oraz koszeniu łąk, o powierzchni łącznej 20,0 ha (w sytuacji wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, terenowych lub innych uzasadnionych okoliczności, powierzchnia ta może ulec zmniejszeniu), położonych w leśnictwie Pasieki w oddz.: 2Ap, 2Ak, 2Ao, 5Aa, 5Aj, 7Ah.
Zalecenia dotyczące koszenia:
− termin realizacji usługi: jednokrotne koszenie, w terminie do 30.08.2018 r.
− wysokość koszenia - 5-10 cm od powierzchni gruntu,
− złożenie skoszonej biomasy w stogi lub do brogów,
− zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni,
- koszenie musi odbywać się z uwzględnieniem wszystkich założeń dobrej praktyki rolniczej.
W ramach realizacji usługi dopuszcza się użycie ciężkiego sprzętu, należy jednak unikać uszkodzenia gleby. Wskazane jest stosowanie ciągnika na kołach bliźniaczych co pozwoli ochronić glebę przed nadmiernym uszkodzeniem.
Wymaga się aby Wykonawca dysponował sprawnym sprzętem i narzędziami pomocniczymi oraz posiadał stosowne dla nich atesty.
Biomasa musi być zbierana ze wskazanych powierzchni, wywieziona lub pozostawiona w formie tradycyjnie wyglądających stogów. Usunięcie ściętej biomasy musi nastąpić w terminie do 2 tygodni po skoszeniu, a w uzasadnionych przypadkach w terminie dłuższym, niezwłocznie jednak po ustaniu przyczyn ze względu na które termin ten nie był przestrzegany. Miejsce składowania ściętej biomasy każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym.
Szczegółowy zakres prac objęty przedmiotem zamówienia określony został w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik nr 1 do SIWZ
3.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
77000000 – 0 usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3.3. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Podstawowe akty prawne:
- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 142),
- zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 01.07.2014 r., poz. 2431),
- zarządzenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB200003 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 16.05.2014 r., poz. 1967).
Dokumenty wskazane powyżej dostępne są na stronach internetowych:
▪ http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911010444/U/D19910444Lj.pdf
▪ http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040920880/U/D20040880Lj.pdf
▪ http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/22933/Zarzadzenie_RDOS_Bialystok_Dz_Urz_Woj_Podl_2014_2431.pdf
▪ http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/20731/Zarzadzenie_RDOS_Bialystok_Dz_Urz_Woj_Podl_2014_1967.pdf
2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej wymienionych dokumentów:
- „Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
- „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzoną zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r..
3.4. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.
3.5. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
3.6. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1)Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. osób wykonujących czynności polegające koszeniu, odkrzaczaniu, usunięciu nalotu drzew i krzewów, usunięciu podrostu i odrośli w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2)Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji w której wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić, że wynagrodzenie takiej osoby nie jest niższe niż określone w obowiązujących przepisach.
3)Szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ oraz
w rozdziale 25 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się