Przetarg nieograniczony na dostwy gazów medycznych i niemedycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gazów medycznych i niemedycznych (pogrupowanych w sześć Pakietów jak niżej), szczegółowo opisane w załączniku ofertowym 2A (formularzu asortymentowo-cenowym), który stanowi integralną część siwz.
Część
Nazwa Pakietu
Pakiet 1
Tlen medyczny sprężony i dwutlenek węgla medyczny wraz z najmem butli
Pakiet 2
Podtlenek azotu wraz z najmem butli
Pakiet 3
Sprężone powietrze wraz z najmem butli
Pakiet 4
Tlenek azotu wraz z najmem butli
Pakiet 5
Ciekły azot
Pakiet 6
Mieszanina podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% v/v

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna liczba części w niniejszym postępowaniu: 6 części pogrupowane w Pakietach od 1 do 6. Wszelkie zapisy znajdujące się w siwz dotyczące oferty odnoszą się również do oferty częściowej. Jeżeli w siwz nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części.
3. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XVII siwz.
4. W zakresie gazów medycznych opisanych w Pakietach: 1, 2 i 4 wymagane jest, aby były to produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne z 6 września 2001 r. i zarejestrowane w „Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” aktualnym na dzień składania ofert, a także posiadały Kartę Charakterystyki. W przypadku gazu medycznego opisanego w Pakiecie 4 dopuszczalne jest, aby oferowany produkt leczniczy był dopuszczony do obrotu decyzją Komisji Europejskiej.
5. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Wspólny słownik zamówień CPV:
24111800-3 Gazy medyczne,
24111900-4 Tlen
24112200-4 Tlenki azotu
39226210-7 Butle PA01-7 Wynajem
44612000-3 Pojemniki na gaz skroplony PA01-7 Wynajem

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się