Zwiększenie potencjału przyrodniczego Gminy Zbójno poprzez odnowę zabytkowego parku

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac uporządkowania i pielęgnacji drzewostanu w zabytkowym parku wchodzącym w skład Zespołu pałacowo-parkowego wpisanego do rejestru zabytków w dniu 17.09.1985 r. nr rejestru zabytków A/1000/1.
2. Prace objęte niniejszym zamówieniem zostały opisane w „Projekcie gospodarki drzewostanem parku zabytkowego w Zbójnie, gm. Zbójno”. Zamawiający dysponuje pozytywną decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich w zespole pałacowo-parkowym w Zbójnie oraz pozytywną decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.
Drzewo pozyskane w wyniku przeprowadzonych prac należy przewieść w miejsce wskazane przez Zamawiającego oddalone do 2 km.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji przebiegu prac w sposób określający jednoznaczną identyfikację i lokalizację przestrzenną wszystkich czynności oraz użytych materiałów.
Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, w szczególności: koszty uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terytorium Polski. Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi przedstawić zamawiającemu do akceptacji wszelkie dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do zastosowania na terytorium Polski. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez laboratorium posiadające odpowiednie uprawnienia.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.
Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:
a) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
c) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
d) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
e) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
Wymagania stawiane wykonawcy:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
d) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:
Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Dotyczy to osób wykonujących wszystkie czynności związane z przedmiotem zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.
Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).
Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) usługi będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykaz pracowników Wykonawca składa u Zamawiającego w dniu podpisania umowy.
b) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych – Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dowód, potwierdzający ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności objętych zamówieniem, w szczególności:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
c) naruszenie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę powyższych zobowiązań uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej we „Wzorze umowy” lub do odstąpienia od umowy (z winy Wykonawcy) po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń.
Wymagania dot. gwarancji:
Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy; maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się