Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu oraz dostarczaniu obiadów dla 22 osób korzystających z Dziennego Domu Seniora”.

» Opis zapytania

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz dostarczanie obiadów dla 22 osób korzystających z Dziennego Domu Seniora, w ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku zgodnie z zapotrzebowaniem dietetyczno – ilościowym określonym przez Zamawiającego oraz harmonogramami dostaw dziennych. Zamówienie obejmuje przygotowanie, dostarczenie i serwowanie posiłków oraz uprzątnięcie miejsca serwowania posiłków po ich zakończeniu, dla uczestników Dziennego Domu Seniora

I. Zasady przygotowywania posiłków

Rodzaje diet
Zamówienie opiera się na dietach podstawowej (standardowej) i dietach specjalnych tj. cukrzycowej, lekkostrawnej, wątrobowej, bezglutenowej, bezmlecznej, bez laktozowej, wegetariańskiej lub innej zlecone przez lekarza lub dietetyka.

UWAGI:
1. W przypadku diet specjalnych (eliminacyjnych) np. cukrzycowa, wątrobowa, bezglutenowa, bez laktozowa itp, posiłki należy przygotowywać z wykorzystaniem odpowiednich zamienników dostępnych na rynku np. mleko bez laktozy, sojowe, ryżowe, ser i jogurt bez laktozy; chleb bezglutenowy makaron bezglutenowy itp.

Każda z diet musi uwzględniać (i przestrzegać) aktualnie obowiązującą wiedzę i przyjęte standardy żywienia ludzi, a w szczególności osób chorych i w okresie rekonwalescencji.

Posiłki muszą składać się z:

Zupa, drugie danie, kompot niesłodzony (+ cukier w ilości wynikającej z zapotrzebowania określonej w tabelach poniżej).

Zamawiający wymaga zaplanowania w jadłospisach 10-dniowych minimum 4 dań mięsnych,
3 półmięsnych, 1 dania bezmięsnego, 2 dania z rybą.

Wymagana minimalna gramatura przykładowych produktów:

Posiłki (1 osobo-dzień)

l.p. Produkt/potrawa Śniadanie Obiad
Zupa obiadowa 400 ml
Ziemniaki jadalne (tłuczone na puree – z wyjątkiem wczesnych) 250 g
Kluski śląskie , kopytka 200 g
Makaron, kasza, np. jaglana, jęczmienna, gryczana itp. do II dania 200 g
Ryż na sypko, płatki owsiane 100 g
Sosy 80 g
Dodatki warzywne do II dania (surówki, warzywa gotowane) 150 g
Porcja mięsa (wieprzowe, wołowe) 100g
Udko z kurczaka (250g) 1 szt.
Filet z drobiu 80 g
Ryba filetowana: pieczona, smażona, gotowana (przygotowana w sposób umożliwiający łatwe porcjowanie) 100 g
Potrawy półmięsne z zawartością mięsa min. 50g 250 g
Kotlet z jaj 80 g
Potrawy bezmięsne 300 g
Kompot 250 ml

Zamawiający ma prawo do kontroli zgodności każdego z posiłków z przyjętym w danym okresie jadłospisem oraz rodzajami diet.

II. Organizacja dostaw posiłków

Miejsca dostaw dziennych posiłków (tzw. punkt odbioru)
Dostawa dzienna posiłków i ich wydawanie Zamawiającemu przez Wykonawcę następuje
w Dziennym Domu Seniora zlokalizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury zlokalizowanego na ul. Tuszyńska 64, 95-020 Wiśniowa Góra

Harmonogram dostaw
Posiłki są dostarczane codziennie w określonych poniżej godzinach:
Obiad - najwcześniej: 12:30, najpóźniej: 13:00

Ww. godziny dostaw dziennych posiłków uważa się za dotrzymane w przypadku osobistego zgłoszenia przez Wykonawcę (osobę dostarczającą posiłki) osobie upoważnionej przez Zamawiającego, po wjeździe na teren Zamawiającego, w określonym przedziale czasowym, przywozu danej dostawy zgodnej ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem.

Wielkości dziennych dostaw:
Zamawiający przewiduje następujące dzienne ilości posiłków:
- w Domu Opieki Dziennej będzie przebywać równocześnie 22.
- posiłek dla jednej osoby ma składać się ze dwudaniowego obiadu.

Zamawiający ma prawo nie zamawiania ilości określonych powyżej, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu.
Jadłospisy, zamawianie dostaw dziennych:

1. Jadłospisy dla każdej z wskazanych przez Zamawiającego diet przygotowuje Wykonawca na okresy 10 – dniowy i przedkłada je Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni roboczych przed początkiem okresu, w jakim jadłospisy mają obowiązywać, mailem. Zamawiający, w ciągu 2 dni roboczych od doręczenia mu przez Wykonawcę jadłospisów posiłków standardowych, zobowiązany jest do potwierdzenia ich zaakceptowania lub wniesienia do nich zastrzeżeń, z zastrzeżeniem, że zaakceptowanie przedstawionych jadłospisów nie wyłącza prawa Zamawiającego do zobowiązania Wykonawcy do ich zmiany w ciągu okresu, w jakim będą obowiązywać w przypadku szczególnie uzasadnionych okoliczności. Pierwsze jadłospisy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed pierwszym dniem dostarczania posiłków.
2. Każdy z jadłospisów musi uwzględniać urozmaicenie planowanych w danym okresie posiłków, w tym w szczególności poprzez eliminację powtarzalności dań oraz poprzez uwzględnienie owoców i warzyw tzw. sezonowych.
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić szczegółową analizę każdego jadłospisu złożonego Zamawiającemu lub jego części, to jest poprzez podanie składników i zawartości dań, kaloryczności i wartości odżywczej oraz innych żądanych przez Zamawiającego danych. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zastrzeżeń wynikających z zapoznania się przez Zamawiającego z analizą, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostosowania danego jadłospisu lub jego części do wytycznych Zamawiającego przed wprowadzeniem tego jadłospisu do stosowania.
4. Posiłki dostarczane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku.
5. Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, muszą być dostarczane w sposób i w ilościach pozwalających na ich rozdysponowanie wg poszczególnych rodzajów diet.
6. W przypadku konieczności skorygowania zamówienia (zapotrzebowania dziennego) na poszczególne posiłki i diety w związku ze zmianą liczby osób, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę telefonicznie z co najmniej 1,5 godz. przed wymaganą porą danej dostawy dziennej (1,5 h przed początkiem przedziału czasowego dziennych dostaw posiłków) oraz potwierdza to Wykonawcy pisemnie do 1 godziny faxem albo mailem. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ww. zmianę zakresu zapotrzebowania.
7. W opracowywanych jadłospisach oraz dostawach posiłków Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić posiłki tradycyjne serwowane w dniach okolicznościowych powszechnie obchodzonych (środa popielcowa, tłusty czwartek, itp.), chyba że rodzaje zamawianych diet nie będą na to pozwalały.
8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji dostaw dziennych posiłków
w formie pisemnej
Sposób dostarczania posiłków i obsługi podczas podania posiłków.

1. Wykonawca dostarcza posiłki własnymi siłami bezpośrednio do miejsca na adres wskazany przez Zamawiającego.
2. Upoważniony przez Zamawiającego pracownik ma prawo koordynowania czynności Wykonawcy w ciągu wykonywania danej dostawy dziennej.
3. Dostarczane posiłki muszą być umieszczone w przeznaczonych do tego celu czystych pojemnikach a następnie serwowane na zastawie stołowej. Wykonawca zapewni obsługę podczas serwowania posiłków (obsługa kelnera/kelnerki).
4. Temperatura każdego posiłku ciepłego musi wynosić minimum: zupa 75°C, drugie danie 65°C, gorące napoje 80°C, natomiast kaloryczność i gramatura uzależniona jest od zapotrzebowania dziennego i rodzaju diety.
5. Wszystkie naczynia, urządzenia i sprzęty służące do przewozu i przechowywania posiłków muszą spełniać powszechnie obowiązujące wymogi sanitarno - epidemiologiczne. Mycie
i wyparzanie (dezynfekcja) pojemników, o których mowa w punktach wyżej, jest obowiązkiem Wykonawcy.
6. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające wykonywanie badań mikrobiologicznych środowiska w kuchni (min. 3 próby czystościowe jednorazowo w szczególności ze sprzętu i naczyń kuchennych – termoporty, pojemniki na posiłki, w tym inne pojemniki np. kosze transportowe, w których dostarczane są posiłki do Zamawiającego), potwierdzone przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

III. Inne postanowienia istotne dotyczące przedmiotu zamówienia

Każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę skutkuje złożeniem przez Zamawiającego reklamacji doręczanej Wykonawcy e-mail lub faksem. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 3 dni roboczych od dnia jej doręczenia Wykonawcy. Po zapoznaniu się z odpowiedzią Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z określeniem żądanych przez Zamawiającego zmian. Powyższe postawienia nie wyłączają prawa Zamawiającego do obciążania Wykonawcy karami umownymi przewidzianymi za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy).

2.2. Informacja dotycząca podwykonawców:
a) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców,
b) Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym przez wykonawcę którą część zamówienia zamierza zlecić podwykonawcy, wraz ze wskazaniem danych kontaktowych podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
c) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przestawienia dokumentów wymienionych w pkt VI. 1.1. SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
d) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
e) W przypadku gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział podwykonawców, ma obowiązek przestawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcami,
f) Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie części należnego wynagrodzenia za odebrane usługi nastąpi po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych usług,
g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.
2.3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust 3a:
a) Zamawiający stosownie do art.29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób przygotowujących posiłki. Zamawiający wymaga , aby zatrudnienie przy realizacji zamówienia trwało w całym okresie wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem trwania umowy, wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
b) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w pkt. 1 najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawiając Zamawiającemu zanonimizowane umowy o pracę (pozbawione danych osobowych pracowników - adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL oraz wynagrodzenia).
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych składek), tj. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń
d) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia określone zostały w projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się