NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Dla zadania pn.: Modernizacja i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia jest realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Modernizacja i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”
2. Zadanie jest dofinansowane w ramach działania 11.2 Gospodarka odpadami, w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie pod nazwą „Budowa, rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na terenie Gminy Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie”.

2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych, dostaw oraz robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”).

3. Modernizacja ma polegać na:
a) wymianie ogrodzenia na nowe wraz z rozbiórką starego,
b) wymianie dwóch bram wyjazdowych i dwóch furtek,
c) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
d) docieplenie budynku administracyjno socjalnego,
e) wymianie pokrycia dachowego z ociepleniem, z pokrycia papowego na styropian z papą,
f) przemurowanie kominów wystających pod dachem,
g) wymianie bram garażowych,
h) wymianie tynków wewnętrznych w budynkach,
i) wymianie podłóg na podłogi z ociepleniem,
j) wymianie instalacji elektrycznej po istniejących trasach,
k) wymianie instalacji sanitarnych po istniejących trasach (wod-kan., c.w.u.),
l) wymianie osprzętu kotłowni,
m) utwardzeniu terenu (drogi wewnętrzne i place kontenery)
n) wymianie oświetlenia placu wraz z okablowaniem,
o) zamontowaniu kamer monitoringu PSZOK.

4. Zakres zamówienia obejmuje:
a) sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego
b) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) i uzyskanie wynikających z przepisów, opinii, uzgodnień, zgłoszeń w zakresie objętym w PFU
c) wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową (po uzyskaniu zgłoszenia) wszystkich robót budowlanych, prac montażowych i prób technologicznych, związanych z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami technologicznymi,
d) dostawa i montaż wyposażenia,
e) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji.

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz wykonanie kompletnych robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Zgodnie z art. 29 ust 5 zarówno przy sporządzaniu projektu jak i na etapie wykonawstwa należy uwzględnić konieczność wymagań w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych.

5. W zakresie projektowania Wykonawca zastosuje się do wymagań z PFU w szczególności:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu:
a) Projekt budowlany – w 5 egzemplarzach,
b) Dokumentacja powykonawcza – w 3 egzemplarzach

Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wykonał tylko projekt budowlano-wykonawczy (w 6- ciu egzemplarzach) będący podstawą do wystąpienia o zgłoszenie, czyli projekt spełniający oprócz wszystkich wymagań wynikających z ustawy Prawo Budowlane, także przedstawiający wszelkie niezbędnie uszczegółowienia rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych – jak w projekcie wykonawczym.
e) Kosztorys inwestorski – w 4 egzemplarzach,
f) Przedmiar robót – w 4 egzemplarzach,
g) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – w 4 egzemplarzach,
h) Całość opracowania oprócz w/w dokumentów w wersji papierowej w wersji elektronicznej edytowalnej dwg oraz z rozszerzeniem PDF, a kosztorys inwestorski i przedmiar robót także w programie rozszerzeniem ath, na nośniku elektronicznym.

6. Wymagania w zakresie art. 29 ust 5

a) Przy realizacji zamówienia w części dotyczącej robót budowlanych Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy (stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) na okres realizacji zamówienia i przy realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnienia 3 osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy .
b) Termin i okres zatrudnienia: zatrudnienie osób wskazanych w pkt a, przy realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia w części dotyczącej robót budowlanych wskazanej w umowie i powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia,
c) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności, o których mowa w pkt a lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę, inne osoby, które będą spełniały warunki udziału w postępowaniu i będą mogły wykonywać powierzone czynności,

UWAGA:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych- tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ- w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać że, oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Słomińskiego 19
Lipnica 77-130
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Lipnica
Słomińskiego 19
Lipnica 77-130
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się