„Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetleniw ulicznego, drogowego i placów na terenie gminy Michałowice”

» Opis zapytania

2.1 Przedmiotem zamówienia są usługi remontowe polegające na: Bieżącej konserwacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowice zgodnie z załącznikami A i B do SIWZ.
Wykonawca, wybrany na konserwatora sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowice odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na tym obszarze i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie konserwacji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku.
ZAKRES KONSERWACJI
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca winien zapewnić:
1) świecenie wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych przez Zamawiającego godzinach,
2) właściwy stan zamknięć wnęk słupowych i rozdzielnic oświetleniowych, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych,
3) właściwy stan opraw oświetleniowych i ich elementów, nie powodujący powstania zjawiska lśnienia oraz zmniejszenia żywotności źródeł światła i zmniejszenia strumienia świetlnego
4) właściwy stan urządzeń oświetleniowych, gwarantujący prawidłową pracę tych urządzeń bez zagrożenia osób postronnych, obsługi i otoczenia,
5) właściwy stan techniczny cokołów, fundamentów, szaf oświetleniowych i słupów (w razie potrzeby usuwanie uzupełnianie ubytków i korozji oraz zabezpieczanie przed korozją metalowych części urządzeń),
6) właściwy stan techniczny, zgodny z obowiązującymi przepisami, sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń bez zagrożenia dla osób postronnych,
7) prawidłowe położenie opraw oświetleniowych, pozwalające na zachowanie wystarczającej równomierności oświetlenia, obsługi i otoczenia,
8) prawidłowe położenie źródeł światła i odbłyśników w oprawach, pozwalające zapewnić możliwie wysoką sprawność świetlną opraw oświetleniowych i odpowiedni stopień ochrony przed lśnieniem,
9) estetyczny wygląd urządzeń w trakcie obowiązywania umowy tj.:
a. czyste klosze i korpusy,
b. pozamykane wnęki słupowe,
c. wypionowane słupy
d. malowanie metalowych części urządzeń oświetleniowych według potrzeb po ustaleniu barwy i zakresu przez Zamawiającego
10) regulację (zgodnie z poleceniem Zamawiającego) i konserwację zegarów astronomicznych zgodnie z instrukcją obsługi i gwarancją,
11) aktualizowanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego co najmniej raz w roku,
12) wykonanie, pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych raz na rok. Protokoły pomiarów powinny zostać przekazane Inspektorowi Nadzoru najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy,
13) dołączanie do miesięcznego protokołu odbioru robót prowadzonej kontrolki zgłoszeń i usuwania awarii,
14) fachowe, całodobowe pogotowie konserwacji oświetlenia ulic, czynne 7 dni w tygodniu, z dwoma niezależnymi aktywnymi liniami telefonicznymi oraz drogą e-mailową,
15) podanie dwóch numerów telefonów, w tym telefonu stacjonarnego i adresu e-mailowego do monitorowania awarii,
16) odbieranie na bieżąco i w sposób ciągły zgłoszeń o usterkach i awariach od Zamawiającego i Mieszkańców Gminy,
17) informowanie Zamawiającego i właściwego Inspektora Nadzoru o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienie ulic,
18) w razie potrzeby informowanie Zamawiającego oraz mieszkańców gminy o awariach zasilania elektroenergetycznego na terenie Gminy wynikłych z planowych wyłączeń zasilania przez dystrybutora oraz awarii sieci elekroenegetycznej,
19) likwidację zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych (wypadek drogowy, czynniki pogodowe, akty wandalizmu, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, otwarta wnęka bezpiecznikowa, itp.) w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego),
20) bieżącą współpracę, z właściwym Zakładem Energetycznym w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych oraz na życzenie Zamawiającego rozplombowanie, w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego listwy zaciskowej każdego licznika, oraz jej oczyszczenie i dokręcenie zacisków przewodów zasilających, a następnie zgłoszenie tego faktu właściwym służbom Zakładu Energetycznego w celu ich ponownego zaplombowania,
21) w przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej natychmiastowe powiadomienie pogotowia, właściwego Zakładu Energetycznego,
22) transport dla potrzeb kontroli stanu oświetlenia, (liczbę i termin kontroli ustala na bieżąco Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Zamawiającego),
23) usunięcie w czasie maksymalnym 2 h od chwili otrzymania zgłoszenia, przypadki świecenia opraw w dzień,
24) wymianę lub naprawę w ciągu 48 h obudowy, konstrukcji, wyposażenia lub całej szafy oświetleniowej – w przypadku ich zniszczenia wskutek czynników losowych, wyeksploatowania oraz wandalizmu,
25) wymianę lub naprawę w ciągu 24 h kabla, przewodu linii napowietrznej, elementu linii kablowej, napowietrznej (mufa, głowica, izolator, itp.), gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych, wyeksploatowania oraz wandalizmu,
26) wymianę lub naprawę w ciągu 48 h słupa oświetleniowego, wysięgnika oprawy w przypadku, gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych, wyeksploatowania oraz wandalizmu,
27) wymianę lub naprawę w ciągu 24 h opraw oświetleniowych, tabliczek bezpiecznikowych, źródeł światła, gdy uległy one uszkodzeniu wskutek czynników losowych, wyeksploatowania oraz wandalizmu,
28) uzupełnienie w ciągu 48 h (szafa oświetleniowa, słup), 24 h (kable, przewody), 24 h (oprawy oświetleniowe, źródła światła) skradzionych elementów urządzeń lub całych urządzeń,
29) w ciągu co najwyżej 7 dni (jednak nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania umowy) usunięcie tymczasowe połączenia sieci zasilającej (tzw. przewieszki),
30) w przypadku, kiedy elementy lub urządzenia nie są już dostępne na rynku, w porozumieniu z właściwym Inspektorem Nadzoru Zamawiającego Wykonawca zastosowanie elementów lub urządzenia dostępne na rynku o parametrach zbliżonych do urządzenia lub elementu uszkodzonego. W przypadku braku elementów zamiennych do uszkodzonego urządzenia, Wykonawca winien wymienić urządzenie na nowe o parametrach zbliżonych do urządzenia uszkodzonego,
31) w przypadku awarii wymagających wykonania robót budowlanych, w ciągu 2 dni roboczych, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru dokumentacji jednoznacznie określającej miejsce i zakres awarii, kosztorys ofertowy, oraz protokołu pomiarów elektrycznych wykonanych po usunięciu awarii. Dokumentacja także powinna zawierać, jedną fotografię z naniesioną datą, prezentujące miejsce i zakres awarii, sporządzony według średnich cen SEKOCENBUD obowiązujących w danym kwartale, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje robót polegających na odtworzeniu uszkodzonych urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, dróg i placów .
32) Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco, w dni robocze, powiadamiać Zamawiającego o awariach i wykonanych pracach, oraz o zastosowaniu tymczasowych połączeń sieci zasilającej. Zamawiający lub Inspektor Nadzoru na bieżąco ustali, dla których prac konieczne jest przeprowadzenie odbioru technicznego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport na miejsce awarii (miejsce usługi),
33) Wykonawca winien stosować, w uzgodnieniu z Zmawiającym, tylko fabrycznie nowe urządzenia i materiały, posiadające wymagane atesty i certyfikaty,
34) Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić, na każde żądanie Zamawiającego, w ciągu co najwyżej 2 godzin, zamykane części urządzeń w celu przeprowadzenia kontroli,
35) Wykonawca zobowiązany będzie do sprawdzania podłączeń do sieci niepalących się a zamontowanych elementów dekoracyjnego oświetlenia ulic z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz ewentualny demontaż uszkodzonych elementów i zamianę na sprawne będące w posiadaniu Zamawiającego, Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje montażu i demontażu ww. elementów.
36) Przekazanie urządzeń będących przedmiotem konserwacji przed rozpoczęciem usługi oraz po zakończeniu usługi nastąpi protokołem przyjęcia-przekazania zawartym przez Strony umowy,
37) Przed zakończeniem usługi należy wykonać wszystkie niezbędne naprawy urządzeń i usunąć wszystkie tymczasowe połączenia sieci zasilającej,
38) W dniu następnym po zakończeniu usługi Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu klucze do zamykanych części urządzeń,
39) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia, w ciągu 7 dni roboczych uszkodzeń, które zostały wykazane w protokole zdawczo – odbiorczym spisanym w dniu zakończenia usługi,
40) Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach robót remontowanych, modernizacji i budowy nowych urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego i placów. Nowe urządzenia włącza się do konserwacji po podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego,
41) Wykonawca ma prawo do zgłaszania uwag do protokołu odbioru.
2.2 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z późn. zm.) osoby wykonujące czynności operatora podnośnika oraz czynności konserwacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
1. Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia osoby do realizacji niniejszego zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego powyżej samo tylko zatrudnienie ww. osób, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez tę osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia;
3. W sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiąże umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, innej osoby;
4. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. osób, w związku z realizacją zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości zamówienia brutto za każdą osobę;
5. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia co najmniej 2 ww. osób przy realizacji zamówienia, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić przed podpisaniem umowy, a na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego.
6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej;
2.3 Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
2.4 Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.bip.michalowice.pl
2.5 UWAGA!
1) Wszystkie materiały, pochodzące z rozbiórek oraz nadmiar gruntu Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie, poza terenem Gminy Michałowice.
2) Ilekroć w niniejszej treści SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji i napraw

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się