Wynajem sali konferencyjnej oraz obsługę spotkań na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem sali konferencyjnej oraz obsługę spotkań na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2. Zamówienie podzielone zostało na 2 następujące części:
1) Część zamówienia nr 1 – „Organizacja dwóch spotkań na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto”;
2) Część zamówienia nr 2 – „Organizacja dwóch spotkań na obszarze Natura 2000 Jadowniki Mokre”.
3. W ramach:
1) części zamówienia nr 1 – Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania 2 (dwóch) spotkań dla minimum 20, a maksymalnie 30 osób, co obejmuje wynajem sali, usługę cateringu i zagwarantowanie minimum 5 bezpłatnych miejsc parkingowych. Zamawiający zastrzega, iż 2 spotkania powinny odbyć się w miejscowościach, na terenie których zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto, a w przypadku braku możliwości organizacji spotkań w tych miejscowościach w odległości nie większej niż 10 km od granicy obszaru;
2) części zamówienia nr 2 – Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania 2 (dwóch) spotkań dla minimum 20, a maksymalnie 30 osób, co obejmuje wynajem sali, usługę cateringu i zagwarantowanie minimum 5 bezpłatnych miejsc parkingowych. Zamawiający zastrzega, iż 2 spotkania powinny odbyć się w miejscowościach, na terenie których zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Jadowniki Mokre, a w przypadku braku możliwości organizacji spotkań w tych miejscowościach w odległości nie większej niż 15 km od granicy obszaru.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia oraz warunki jego realizacji precyzuje załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy oraz załącznik nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – stosownie dla każdej części zamówienia.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności takie jak: obsługa techniczna spotkań, przygotowywanie posiłków, roznoszenie posiłków, sprzątnie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się