Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XVI Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych

» Opis zapytania

XVI Międzynarodowy Przeglądu Teatrów Wspaniałych stanowi specyficzną imprezę, wymagającą zapewnienia szczególnych warunków pobytu dla jej uczestników. Elementem wyróżniającym tę imprezę jest przede wszystkim jej wielkość. Łącznie uczestniczy w niej około 35 zespołów polskich i zagranicznych, które występują przez 3 dni na deskach Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.
Skomplikowany harmonogram występów zespołów oraz wielkość imprez towarzyszących wymuszają opisany sposób zakwaterowania i wyżywienia uczestników.
Określenie „uczestnicy” obejmuje wyłącznie osoby niepełnosprawne z kraju.
2.1 Termin pobytu uczestników:
od 10.09.2018 ( przyjazd większości uczestników) do 14 września 2018 r. ( wyjazd większości uczestników w godzinach (przedpołudniowych , od 10 do 12).
2.2 Planowana liczba uczestników: 240 osób
Planuje się pobyt:
- 240 osób w terminie od 10.09 do 14.09.2018 r.
2.3 Wskazane ze względów organizacyjnych ,aby obiekt w którym zostaną zakwaterowani uczestnicy był położony nad jeziorem nie dalej niż 65 km od Tczewa.
2.4 Określenie szczegółowych warunków zakwaterowania:
a) obiekt ma posiadać możliwość zakwaterowania co najmniej 240 osób w jednym miejscu (jeden obiekt), co pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie i koordynację działań podczas trwania imprezy, sprawniejsze wykorzystanie środków transportu, zapewnienie większego bezpieczeństwa uczestników itp. Możliwe jest rozmieszczenie uczestników imprezy w kilku obiektach w tej samej lokalizacji z zastrzeżeniem, iż każdy zespół musi być w całości (wraz z osobami towarzyszącymi) zakwaterowany w jednym obiekcie. Wykluczone jest kwaterowanie jednego zespołu w dwóch obiektach.
b) pokoje minimum 2 osobowe, z własnym węzłem sanitarnym. Konieczne jest całodobowe zapewnienie ciepłej wody,
c) W trakcie trwania imprezy może nastąpić wymiana zespołów i osób indywidualnych w pokojach, a zatem konieczny jest odpowiedni zapas czystej pościeli.
d) pokoje musza być na tyle duże, aby można w nich było przechowywać stroje teatralne, rekwizyty i instrumenty. W przeciwnym przypadku w obiekcie muszą być zapewnione oddzielne pomieszczenia na ich przechowywanie.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kwaterowania zespołów w krótszym niż liczba dni wskazanych w harmonogramie.
f) W obiekcie musi być czynna całodobowa recepcja wraz z telefonem.
g) Obiekt musi posiadać kuchnię i jadalnię celem wyżywienia uczestników-posiłki przygotowywane w miejscu zakwaterowania.
Należy zapewnić:
- codzienne jeden ciepły posiłek
- wodę mineralną butelkowaną (gazowaną i niegazowaną) dla wszystkich zakwaterowanych uczestników projektu bez ograniczeń.
- możliwość przygotowania diety specjalnej (wegetariańskiej, bezglutenowej, dla cukrzyków) ilość posiłków specjalnych Zamawiający określi w chwili zakwaterowania uczestników w obiekcie.
h) 12 i 13 września suchy prowiant przygotowany na godz. 8.00 – wyjazd do Tczewa, 14 września suchy prowiant dla uczestników przygotowany na wyjazd uczestników ( godziny wyjazdu uczestników do uzgodnienia z Zamawiającym w miejscu zakwaterowania.)
i) Obiekt musi posiadać salę lub inne wyznaczone miejsce umożliwiające realizacje prób.
j) Otoczenie obiektu musi być ogrodzone i odpowiednio zabezpieczone z możliwością bezpiecznego parkowania przy obiekcie dużych autokarów, mikrobusów i samochodów osobowych bez dodatkowej opłaty. Konieczne jest zapewnienie bezpośredniego dojazdu pod obiekt autokaru z minimum 40 miejscami.
k) Obiekt musi dysponować odpowiednim zapleczem plenerowym do realizacji spotkań zespołów teatralnych ( z możliwością np. zapalenia ogniska).
l) W obiekcie musi znajdować się zadaszone zaplecze do zorganizowania warsztatów artystycznych dla uczestników ( pomieszczenia wyposażone w stoły, ławki, krzesła z dostępem do bieżącej wody.
m) Obiekt musi być zlokalizowany na terenie leśnym z dostępem do jeziora i sprzętu wodnego ( kajaki, rowery wodne, łódki). Podczas pobytu uczestnicy mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu wodnego.
n) W trakcie trwania projektu ( w okresie zakwaterowania) z uwagi na dostęp do jeziora w obiekcie musi być zatrudniony ratownik.
2.5 Z uwagi na specyfikę projektu nie obowiązuje system dób hotelowych.
2.6 Obiekt musi być czysty, estetyczny i bezpieczny z niezniszczonym wyposażeniem
( meble, kafelki, armatura łazienkowa, itp.). Prowadzony przez wykwalifikowany personel.
2.7 Określenie szczegółowych warunków wyżywienia:
a) zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- rezygnacji z części posiłków,
- ustalania różnych godzin wydawania posiłków dla poszczególnych zespołów i osób indywidualnych,
- przygotowania odrębnych jadłospisów dla różnych zespołów oraz przygotowania posiłków wegetariańskich ,bezglutenowych i dla cukrzyków,
- zapewnienia wody mineralną butelkowaną (gazowaną i niegazowaną) dla wszystkich zakwaterowanych uczestników projektu bez ograniczeń
- przygotowanie tzw. Suchych prowiantów
b) jadalnia musi być czysta i estetyczna, ze szczególnym uwzględnieniem obrusów, naczyń i sztućców
2.8 Szczegółowe warunki zakwaterowania i wyżywienia określone w rozdziale 2 obiekt musi spełniać zarówno w okresie realizacji zadania, jak i w dniu składania oferty.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia szczegółowych warunków zakwaterowania i wyżywienia w zgłoszonych obiektach przed wyborem najkorzystniejszej oferty.
2.9 Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców.
2.10 Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu umowy.
2.11 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.12 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania między innymi w przypadkach odnoszących się do finansowania niniejszego zamówienia, w szczególności w
trybie art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to jest z uwagi na nieprzyznanie środków , które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, bądź w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę brutto), którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2.13 Zamawiający wymaga, aby w ofercie (Formularzu ofertowym – Załączniku Nr 1 do SIWZ) podać cenę brutto zamówienia .
2.14 Informacje o podwykonawcach:
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu ofertowym) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem firmy podwykonawcy. Brak takich określeń w ofercie oznaczać będzie, iż Wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.
Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się