Buty taktyczne

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest wybór dostawcy, z którymi podjęta zostanie długofalowa współpraca w zakresie sukcesywnych dostaw obuwia taktycznego. Szacowane ilości roczne 3100 par

Proces wyboru dostawcy będzie składał się z poniższych etapów (podane terminy mogą ulec przesunięciu):
06.07.2018 Wysłanie zapytania ofertowego (Biuro Zakupów Grupy Impel)
18.07.2018 Złożenie oferty oraz dostarczenie wzoru oferowanego obuwia (Dostawca)
27.07.2018 Wstępne akceptacje dostarczonych wzorów, informacja o kwalifikacji Dostawcy do kolejnego etapu- testów użytkowych (Biuro Zakupów Grupy Impel/ Zamawiający)
03.08.2018 Dostarczenie obuwia do testów przez Dostawców zakwalifikowanych do kolejnego etapu (Dostawca)
03.08.2018 Informacja o przewidywanym terminie zakończenia testów użytkowych (Biuro Zakupów)

Kompletna oferta musi zawierać:
Wypełniony Druk ofertowy (załącznik nr 1 do oferty) w formie elektronicznej Excel - załącznik nr 1 do oferty. Można zaoferować więcej niż 1 rodzaj buta taktycznego
W dniu złożenia oferty dostarczyć należy wzór oferowanego obuwia w rozmiarze 43. Adres dostawy obuwia: Impel S.A. 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118, z dopiskiem: Aleksandra Iskrowicz.
Składając ofertę Oferent potwierdza w przypadku kwalifikacji do drugiego etapu, gotowość dostarczenia nieodpłatnie 5 par butów celem przeprowadzenia testów użytkowych.
Oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 120 dni, licząc od terminu złożenia oferty - załącznik nr 2 do oferty.
Informacje o Oferencie – opis firmy, czas funkcjonowania na rynku, wielkość i lokalizacje oddziałów, lista referencyjna kluczowych Klientów w zakresie zbieżnym do przedmiotu zapytania – załącznik nr 3 do oferty.
Opcjonalnie - deklarację współpracy w ramach usług świadczonych przez Grupę IMPEL wymienionych w w/w Informacji Ogólnej do niniejszego zapytania i wskazanie obszaru oraz osoby odpowiedzialnej za zakupy w danym obszarze - załącznik nr 4 do oferty.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do występowania w imieniu oferenta w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo (w tym wypadku pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). Osoby te powinny złożyć podpisy na załącznikach
Wszelkie dodatkowe pytania można składać drogą mailową na adres: a.iskrowicz@impel.pl
Biuro Zakupów Grupy Impel ani Zamawiający nie pokrywają żadnych kosztów Oferenta związanych z przygotowaniem odpowiedzi na zapytanie ofertowe, prezentacji odpowiedzi, dostarczenia wzorów, spotkań czy negocjacji.
Biuro Zakupów Grupy Impel zastrzega sobie prawo do:
- nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
- do publicznego nie ujawnienia zwycięskiego Oferenta.
Biuro Zakupów Grupy Impel, dbając o rozwój działalności Grupy IMPEL, przy ocenie złożonych ofert będzie brało pod uwagę aktualną oraz zadeklarowaną przez oferenta możliwość dodatkowej współpracy pomiędzy oferentem a Grupą IMPEL (w ramach usług wymienionych w Informacji Ogólnej do niniejszego zapytania, oraz na stronie internetowej www.impel.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2018 | 16:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się