„Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach zadania budżetowego: 000-U54-134-100 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju.
1.1. Zamówienie obejmuje nw. pozycje, z podziałem na Części:
1) Część 1: Folia na okna i drzwi
2) Część 2: Sprzęt elektroniczny i wyposażenie domowe
3) Część 3: Sprzęt komputerowy oraz biurka do sali komputerowej
1.2. Szczegółowy opis oraz ilości wyposażenia dla każdej z ww. Części określa Załącznik nr 9 do SIWZ, natomiast szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
1.3. Każde urządzenie, które wymaga montażu powinno zostać dostarczone i zamontowane, poskładane bądź uruchomione na obiekcie w miejscu wskazanym przez użytkownika obiektu.
1.4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy lub instalacji oprogramowań. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostawa wyposażenia obejmuje jego transport i rozładunek na koszt Wykonawcy w miejscu wg wskazań użytkownika obiektu. Wykonawca zobowiązany jest również do pokrycia wszystkich kosztów transportu przedmiotu umowy, który został uznany jako podlegający reklamacji, tj. z miejsca, w którym się znajduje (ul. Szkolna 5) do siedziby Wykonawcy oraz z siedziby Wykonawcy do miejsca, w którym powinien się znajdować (ul. Szkolna 5). Wykonawca zobowiązany jest także do usunięcia wad lub wymiany przedmiotu umowy na nowy nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego przekazania, chyba że w gwarancji wskazano inny termin. Dostarczony przedmiot umowy powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, w przeciwnym razie Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia towaru.
1.5. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej.
1.6. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terenie Polski.
1.7. Pakiet serwisowy powinien być składnikiem dostarczonego sprzętu oraz ma być przypisany do niego bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika.
1.8. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia bezkosztowej naprawy w ramach serwisu gwarancyjnego.
(Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów transportu towaru (z siedziby odbiorcy do siedziby Wykonawcy i z siedziby Wykonawcy do siedziby odbiorcy), które zostały uznane jako podlegające reklamacji.
1.9. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczone sprzęty są wolne od wszelkich usterek materiałowych. W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej wykorzystanie dostarczonych sprzętów w okresie gwarancji, Wykonawca nieodpłatnie wymieni je na produkty wolne od wad.
1.10. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu umowy przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.
1.11. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych w ramach dostaw na poszczególne części zamówienia.
1.12. Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
1.13. Dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu jn.: http://www.mzn.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro/biezace
W przedstawionej SIWZ wykazano materiały i technologie poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania, jak i w procesie realizacji wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard wykonania. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, tzw. „równoważne”, tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych pozwalających na osiągnięcie przez Zamawiającego oczekiwanych zamierzeń będących, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Opisu przedmiotu zamówienia dokonano poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, co oznacza, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, w odniesieni takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Warunki gwarancji i rękojmi – tożsame dla każdej Części przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do Formularza Ofertowego proponowanego przez siebie okresu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy (z podziałem na Części) - w miesiącach.
1.1. Minimalny okres gwarancji wynosi: 12 miesięcy.
1.2. Okres rękojmi wynosi: 2 lata.
2. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. po zrealizowaniu przedmiotu umowy w ramach poszczególnych części.
3. Gwarancja określa okres, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Rękojmia określa okres, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wady fizyczne przedmiotu umowy.
UWAGA: Gwarancja stanowi 40% kryterium oceny ofert!!!

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się