Dostawa i montaż żaluzji fasadowych i rolet wewnętrznych, mebli do szatni, w budynku Przedszkola w Urszulinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury przedszkoli w gminie Urszulin"

» Opis zapytania

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż żaluzji fasadowych i rolet wewnętrznych, mebli do szatni, w budynku Przedszkola w Urszulinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury przedszkoli w gminie Urszulin", które jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

2.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej:

2.2.1. część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż systemu żaluzji fasadowych i rolet naściennych” której zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
1) dostawa w zakresie określonym w Załączniku nr 1a do SIWZ wraz z ich transportem i montażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i Użytkownika,
2) posprzątanie sal/pomieszczeń po montażu żaluzji w danym Obiekcie;
3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej
z przedmiotem zamówienia,
4) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 6 ust.1 umowy oraz wynikający z oferty Dostawcy na dostarczone wyposażenie
i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi.

Żaluzje fasadowe C-80 w prowadnicach listwowych, sterowanych bezprzewodowo pilotem, w budynku Przedszkola w Urszulinie przy ul. Szkolnej 23.
Żaluzje fasadowe zamontowane zostaną w dwóch pomieszczeniach przedszkolnych tj. sala nr1.12 - 1 żaluzja na drzwi i 3 żaluzje na okna ; sala nr 1.13 - 1 żaluzja na drzwi i 4 żaluzje na okna.
Żaluzje w każdej sali sterowane odrębnie za pomocą pilotów min. pięciokanałowych.
Parametry techniczne żaluzji fasadowych:
1. Rodzaj prowadnic: Prowadnice listwowe
2. Rodzaj uchwytów montażowych:
3. Szerokość lameli: Uchwyt kątowy
80mm
4. Rodzaj napędu: Elektryczny

5. Pilot: Min.5-kanałowy

6. Kolor lameli: Do uzgodnienia z Inwestorem
7. Kolor konstrukcji: Do uzgodnienia z inwestorem
8. Blacha osłonowa napędu: W kolorze konstrukcji
9. Zaślepki blachy: W kolorze konstrukcji
Wymiary otworów:
Okna - sz.225 x h.230 - szt. 7
Drzwi - sz.235 x h.290 - szt. 2
Montaż żaluzji fasadowych nie obejmuje doprowadzenia zasilania energetycznego do silników w żaluzjach - Zamawiający wykona prace własnymi siłami.

Dostawa i montaż rolet naściennych

Rolety naścienne zacieniające, wolno wiszące w kolorze uzgodnionym z inwestorem, w budynku Przedszkola w Urszulinie przy ul. Szkolnej 23.
Rolety naścienne zamontowane zostaną w czterech pomieszczeniach przedszkolnych tj. sala nr1.12 - 1 roleta na drzwi i 4 rolety na okna ; sala nr 1.13 - 1 roleta na drzwi i 4 rolety na okna ; łazienka nr 1.10 - 1 roleta na okno ; łazienka nr 1.15 - 1 roleta na okno.
Wymiary otworów:
Okna - sz.225 x h.230 - szt.10
Drzwi - sz.235 x h.290 - szt.2

UWAGA
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wyłoniony Wykonawca ma obowiązek dokonać oględzin przedmiotu zamówienia oraz wykonania niezbędnych szczegółowych pomiarów z "natury".

2.2.2. część 2 zamówienia – „Dostawa mebli do szatni, dla przedszkola
w Urszulinie”, której zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
1) dostawę mebli w zakresie określonym w Załączniku nr 1b do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i Użytkownika,
2) montaż mebli,
3) posprzątanie sal/pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli/ wyposażenia w danym Obiekcie;
4) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej
z przedmiotem zamówienia oraz kluczy do przedmiotów posiadających zamknięcia;
5) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 6 ust.1 umowy oraz wynikający z oferty Dostawcy na dostarczone meble/wyposażenie
i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi.

2.3. Ogólne zapisy do wszystkich części zamówienia:
1) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prac towarzyszących przedmiotowej dostawie.
2) Przedmiot Umowy winien być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad, kompletny, zdatny dla jego prawidłowej eksploatacji, nadto oznaczony znakiem CE - Conformité Europe (jeżeli grupa towarów wymaga takiego oznakowania), posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa, spełniać wymagania sanitarne – zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami.
3) Dostawa i montaż wyposażenia, musi się odbywać w godzinach ustalonych z Zamawiającym/Użytkownikiem.
4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia.
5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia
z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz do zapewnienia najwyższej jakości prac montażowych i towarzyszących dostawie. Wykonawca udzieli zamawiającemu przynajmniej 36 miesiące gwarancji jakości na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta (jednak nie dłuższej niż 60 miesięcy) na sprzęt wyszczególniony w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ oraz gwarancję jakości na okres i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta na pozostały asortyment wyposażenia,
2.4. Ubezpieczenie.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony w zakresie realizacji umowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z wymogami SIWZ, w tym w szczególności w zakresie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody (w tym ryzyka zniszczenia prac/ mienia w obiekcie) – na kwotę odpowiadającą minimum wynagrodzeniu ujętemu w umowie - na zasadach określonych w § 2 ust. 6 wzoru umowy.
2.5. Rozwiązania równoważne
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia.
Wszędzie tam, gdzie przy opisie produktu/przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu zamówienia.
2.6. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;
2) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Firany, zasłony, rolety i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się