Wykonanie nasadzeń w pasie wybranych dróg wojewódzkich w ramach realizacji działań projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga” - z podziałem na części: - Część 1: Wykonanie nasadzeń w pasie dróg wojewódzkich nr 642, nr 528, nr 544; - Część 2: Wykonanie nasadzeń w pasie dróg wojewódzkich nr 515, nr 520, nr 537, nr 526; - Część 3: Wykonanie nasadzeń w pasie dróg wojewódzkich nr 591.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie nasadzeń w pasie wybranych dróg wojewódzkich w ramach realizacji działań projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga”- z podziałem na części:
- Część 1: Wykonanie nasadzeń w pasie dróg wojewódzkich nr 642, nr 528, nr 544;
- Część 2: Wykonanie nasadzeń w pasie dróg wojewódzkich nr 515, nr 520, nr 537, nr 526;
- Część 3: Wykonanie nasadzeń w pasie dróg wojewódzkich nr 591.
2. Szacowana – maksymalna liczba nasadzeń do wykonania:
- Część 1: DW 642 Ryn – DK 16 – 150 szt.;
DW 528 Miłakowo – Stare Bolity – 150 szt.;
DW 544 Piaseczno – Wlewsk – 250 szt.;
- Część 2: DW 515 na odcinku Kamieniec – Susz – 50 szt.;
DW 520 na odcinku granica województwa – Kamieniec – 100 szt.;
DW 537 granica powiatu ostródzkiego – Marwałd – 250 szt.;
DW 526 Krasin (most) – Śliwica – 200 szt.;
- Część 3: DW 591 granica państwa – Barciany – 150 szt.
Ostateczna liczba nasadzonych drzew wynikać będzie z istniejących warunków terenowych na tych odcinkach dróg.
3. Zakres przestrzenny odcinków dróg wojewódzkich, na których dokonane winny zostać nasadzenia wskazane zostały na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ.
4. Wykaz materiału nasadzeniowego: - Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – obwód pnia drzewa liściastego na wys. 1 m – 8-10 cm; forma – pienna (Pa); typ uprawy – uprawa w gruncie z bryłą korzeniową (B) odpowiednio zabezpieczoną (jutą oraz siatką) lub w pojemniku (C); - Klon pospolity (Acer platanoides L) - obwód pnia drzewa liściastego na wys. 1 m – 8-10 cm; forma – pienna (Pa); typ uprawy – uprawa w gruncie z bryłą korzeniową (B) odpowiednio zabezpieczoną (jutą oraz siatką) lub w pojemniku (C);
Nasadzenia odpowiednimi gatunkami drzew w proporcji: 70% lipa drobnolistna i 30% klon pospolity.
5. Przewidywany zakres prac:
Etap I – Dokonanie wizji przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, w celu oceny warunków terenowych na odcinkach dróg wojewódzkich, przeznaczonych do wykonania nasadzeń.
Etap II – wykonanie nasadzeń w pasie dróg wojewódzkich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Prace wykonane muszą być w okresie wiosennym (najpóźniej do połowy maja) lub okresie jesiennym (najpóźniej do końca października) w sprzyjających warunkach pogodowych – nie w czasie upałów ani w czasie ulewnych deszczy. Optymalnie prace winny być wykonywane w pochmurne dni w godzinach porannych lub popołudniowych. Sadzone drzewa winny być w fazie bezlistnej.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zakupu i dostawy drzew oraz pozostałych materiałów;
2) przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia poprzez spulchnienie gleby, pozbawienie zagęszczenia, gruzu oraz chwastów;
3) wykopanie dołów o wielkości 2-3 krotnie większych niż bryła korzeniowa drzew;
4) zaprawienie dołów ziemią żyzną;
5) sadzenie drzew – rozbrojenie siatki okalającej bryłę korzeniową oraz rozsupłanie jutowego węzła tuż przy szyi korzeniowej, stabilizowanie drzew jednym palikiem drewnianym, zabezpieczenie pnia drzewka plastikową osłonką;
6) uformowanie misek;
7) wykonanie wiązań elastycznych;
8) obfite podlanie drzew;
9) wykończenie prac i skontrolowanie wszystkich wykonanych czynności.
Etap III – Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inwentaryzacji
z wykonanych nasadzeń. Dokument ten sporządzony winien zostać na podkładzie mapowym, w skali umożliwiającej dokonanie porównania jej treści z sytuacją w terenie lub innym ogólnie dostępnym materiale, z którego jasno wynikać będą takie informacje jak: ilość posadzonych drzew oraz odległość między kolejnymi drzewami.
Wyżej wskazany dokument przedstawiony winien zostać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w celu jego akceptacji, która stanowi warunek przystąpienia do odbioru wykonanej pracy.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się