Bieżące utrzymanie ruchu branża: elektryczna i AKPiA

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 3.2. SIWZ.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zgodnie z pkt. 8. SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczeń oraz dokumentów zgodnie z pkt. 9. SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Bieżące utrzymanie ruchu branża: elektryczna i AKPiA:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, 66-400 Gorzów Wlkp.
Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z pkt. 7.1. SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Beata Przekop
Telefon kontaktowy: 95 7 33 42 74

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się