Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Borzęta

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Borzęta.
Dostarczany pojazd i jego wyposażenie - muszą być fabrycznie nowe, podwozie wyprodukowane w 2018 roku. Pojazd musi spełniać wymagania do poruszania się po drogach publicznych na terenie Polski zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym" (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. nr 98, poz. 1260 z późn. zm.). Pojazd kompletny posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z późn. zm. w kategorii III (terenowej).oraz pojazd spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Pojazd spełnia wymagania zawarte w przepisach Polskiej Normy PN-EN 1846-2 oraz posiada aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zakres obowiązków i uprawnień Zamawiającego i Wykonawcy oraz sposób i szczegółowe wytyczne dotyczące wymaganych parametrów dostarczanych/pojazdów urządzeń oraz zasad realizacji dostaw zawiera Część III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Część II SIWZ Wzór Umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2018 | 16:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy
  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się